Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - położone w Myślinie

Strona archiwalna

 O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G A C H

 

Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r, poz. 518 z późn. zm.), ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargów:

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Myślinie, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

  a) 772/63 i 720/63 na km.1 o łącznej powierzchni 0,1033 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień, w/w działki znajdują się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

  b) 710/61 i 707/61 na km.1 o łącznej powierzchni 0,0989 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień w/w działki znajdują się w terenach do zalesienia.

  c) 217/121 na km.4 o powierzchni 0,0351 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień w/w działka znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 2. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kluczborku VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Oleśnie prowadzona jest księga wieczysta Kw OP1L/00055933/1.

 3. Nieruchomości oznaczone numerami działek 772/63, 720/63, 710/61, 707/61 na km.1 217/121 na km. 4 położone w Myślinie nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 15.05.2014 r.

 5. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone były pierwsze przetargi w dniu 26.06.2014 r.

 6. Przetargi odbędą się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie , przy ulicy Powstańców Śląskich 6, w pokoju nr 3 w dniu:

 • 9.10.2014 r. o godz. 900 na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.a)

 • 9.10.2014 r. o godz. 1000 na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.b)

 • 9.10.2014 r. o godz. 1100 – na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.c)

 1. Ceny wywoławcze oraz minimalne postąpienia ustalone dla cen netto wynosić będą:

 • dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. a) 4 100,00 zł netto, a wysokość postąpienie nie może wynosić mniej niż 50,00 zł

 • dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. b) 2 800,00 zł netto, a wysokość postąpienie nie może wynosić mniej niż 30,00 zł

 • dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. c) – 1 200,00 zł netto, a wysokość postąpienie nie może wynosić mniej niż 20,00 zł

Do ustalonej ceny sprzedaży netto doliczony zostanie VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości :

 • dla nieruchomości opisanej w pkt. 1 lit. a) – 500,00 zł.

 • dla nieruchomości opisanej w pkt. 1 lit. b) – 400,00 zł

 • dla nieruchomości opisanej w pkt. 1 lit. c) – 200,00 zł

płatne najpóźniej do dnia 6.10.2014 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego nr 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników podlegać będzie zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.

 3. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu , który przetarg wygrał.

 4. Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

   

  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 6.