Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - dotyczy zamówienia na prowadzenie supportu technicznego portalu dydaktycznego i organizację szkoleń e-learningowych

Strona archiwalna

 

Dołącz do czołówki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAWIADOMIENIE

 

Dot.: zapytania ofertowego na prowadzenie supportu technicznego portalu dydaktycznego i organizacji szkoleń e-learningowych w ramach projektu Dołącz do czołówki realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2 PO KL.

 

 

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym do siedziby Starostwa Powiatowego wpłynęły 2 oferty na prowadzenie supportu technicznego portalu dydaktycznego i organizację szkoleń e-learningowych, z których najkorzystniejszą przedstawiła firma Online-Skills Sp. z o. o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

 

 

Jan Kus

Starosta Oleski

 

 

                                                                                                          Olesno, dnia 2014-09-09

WYJAŚNIENIA

Dotyczy zamówienia na prowadzenie supportu technicznego portalu dydaktycznego i organizację szkoleń e-learningowych)

 

PYTANIE 1

Zgodnie z zapisem Zamawiającego: „Zakres zajęć powinien być realizowany z uwzględnieniem posiadanej przez uczestników wiedzy i podbudowy merytorycznej, zatem program nauczania powinien być dostosowany do umiejętności uczestników zajęć”

Prosimy o informację, jakie umiejętności posiadają uczestnicy zajęć oraz o określenie zakresu merytorycznego każdego z wymienionych pięciu kursów, tzn. np. z jakich tematów (rozdziałów) powinien składać się każdy z kursów.


Odp: Uczestnicy zajęć posiadają standardowe umiejętności na poziomie klas I- III szkół ponadgimnazjalnych.
Tematy (rozdziały) każdego z pięciu szkoleń elearning powinny odzwierciedlać podstawę programową dla poszczególnych przedmiotów.

PYTANIE 2

Prosimy o informację, czy Zamawiający określa wytyczne odnośnie kursów e-learningowych, np.

2.1. z ilu stron ma składać się każdy z kursów e-learningowych

2.2. jaki czas uczestnik powinien przeznaczyć na pracę z kursem

2.3. czy kurs powinien zawierać strony informacyjne, a strony interaktywne mają znajdować się tylko w testach dostępnych dla uczestnika przed i po pracy z kursem

2.4. jeżeli kurs powinien posiadać strony interaktywne (ćwiczeniowe) prosimy o określenie podziału procentowego na strony interaktywne i strony informacyjne

2.5. czy szkolenia powinny zawierać audio

Ilość stron, czas oraz inne parametry kursów powinny zostać zaproponowane przez Wykonawcę tak aby odzwierciedlały zakres merytoryczny przewidziany min. w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Elementy uatrakcyjniające treści szkoleń elearning powinny znaleźć się w kursach w takim zakresie aby zapewnić ciągłą motywację uczniów do korzystania z elearningu.

PYTANIE 3

Prosimy o określenie z ilu stron powinien składać się test, który rozwiązuje uczestnik szkolenia przed pracą nad szkoleniem i z ilu stron powinien składać się test rozwiązywany po szkoleniu, lub o określenie ile czasu uczestnik powinien poświęcić na rozwiązanie testu przed i po szkoleniu.

Liczbę pytań ustala Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. Test powinien składać się z tylu pytań aby zweryfikować postęp w zakresie nabytej wiedzy przed i po szkoleniu. Nie może to być jednak mniej niż 10 pytań

PYTANIE 4
Zgodnie z zapisem Zamawiającego, suport techniczny portalu dydaktycznego rozpoczyna się z datą 16.09.2014r. Czy kursy e-learningowe wymienione przez Zamawiającego (pięć) powinny być również od daty 16.09.2014r. dostępne na platformie? Jeżeli nie, to prosimy o określenie terminu, w którym kursy e-learning powinny być dostępne dla uczestników na platformie.

tak, kursy powinny być dostępne od 16.09.2014

 

 

 

                                                                       

                                                                                                          Olesno, dnia 2014-09-08

WYJAŚNIENIA

Dotyczy zamówienia na prowadzenie supportu technicznego portalu dydaktycznego i organizację szkoleń e-learningowych)

 

Pytanie 1: Prosimy o informację, czy w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma
zapewnić:
1.1. tylko suport techniczny portalu dydaktycznego, a platformą do prowadzenia kursów oraz kursami e-learningowymi dysponuje Zamawiający,1.2. portal dydaktyczny, czyli platformę e-learningową, na której udostępnione będą kursy e-learningowe, którymi zamawiający dysponuje,
czyli tzw. hosting kursów e-learningowych, którymi dysponuje Zamawiający?
1.3. platformę oraz kursy, które udostępni Zamawiającemu

Odpowiedź:

Zapytanie dotyczy zapewnienia portalu dydaktycznego, czyli platformy e-learningowej, kursów, gdyż Zamawiający nimi nie dysponuje oraz zapewnienia supportu technicznego.

Pytanie 2: Jeżeli Zamawiający posiada kursy e-learningowe, a do zadań Wykonawcy należy hosting tych kursów, na platformie, którą posiada Wykonawca, to prosimy o informację, w jakim standardzie są kursy będące w posiadaniu Zamawiającego (np. SCORM)? Oraz czy istnieje możliwość udostępnienia kursów Wykonawcom już na tym etapie?

Odpowiedź:

Nie dotyczy – Zamawiający nie posiada kursów e-learningowych.

Pytanie 3: Zamawiający zapisał, iż suport techniczny ma trwać w okresie od 16.09.2014r. do 15.06.2015, a więc 9 miesięcy. Następnie Zamawiający pisze, iż miesięczny suport techniczny to 64 godziny lekcyjne miesięcznie (32 godziny w miesiącu wrześniu i 32 godziny w miesiącu
czerwcu).W związku z powyższym prosimy o informację, czy suport techniczny ma
wynosić:
- 32 godziny w miesiącu wrześniu, 32 godziny w miesiącu czerwcu i 64 godziny w miesiącu: październiku, listopadzie, grudniu, styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju?

Odpowiedź: Ze względu na to, że wrzesień i czerwiec to niepełne miesiące (po 15 dni), w tych miesiącach przewiduje się 32 godziny supportu technicznego. W pozostałych miesiącach objętych realizacją projektu suport techniczny ma wynosić 64 godziny w miesiącu.

Pytanie 4: Na czym ma polegać suport techniczny (64 godziny lekcyjne w miesiącu), skoro Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne przez 9 miesięcy polegające na:
„- dostęp do dokumentacji systemu,

- pomoc techniczną,
- dostęp do aktualizacji programu,
- serwis dostępny w dni robocze w godzinach 8-16
Zakłada się maksymalny czas na odpowiedź konsultanta w przypadku pytań specjalistycznych – 2 dni robocze.
Maksymalny czas na usunięcie usterki – 5 dni roboczych.
Wykonawca, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaprzestaniu realizacji szkolenia przez uczestnika przez okres dłuższy niż 30 dni lub innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację szkoleń.”?

Odpowiedź: Całkowity czas supportu technicznego ma wynosić minimum 64 godziny w miesiącu (32 godziny w  miesiącu wrześniu 2014 i czerwcu 2015), przy zagwarantowaniu dostępności do serwisu od 8-16 w dni robocze – dotyczy to dostępności a nie wykonywania usług serwisowych.

Pytanie 5: Czy wymagania dotyczące:
„- dostęp do dokumentacji systemu,
- pomoc techniczną,
- dostęp do aktualizacji programu”
dotyczą platformy, na której umieszczone są kursy, czy tez platformy i kursów?

Odpowiedź: Wymagania dotyczą platformy i kursów

Pytanie 6: Jeżeli wsparcie techniczne dotyczy tez pomocy technicznej dla kursów e-learningowych, a kursy te są w posiadaniu Zamawiającego, prosimy o informację, w jaki narzędziu kursy e-learningowe zostały wykonane.

Odpowiedź: Nie dotyczy – zamawiający nie dysponuje kursami e-learningowymi.

Pytanie 7: Zamawiający opisał, że:
Wykonawca dostarczy licencje stanowiskowe na poszczególne szkolenia e-learningowe w ilości:
Programowanie automatyki PLC – 15 sztuk,
Przysposobienie wojskowe – 60 sztuk,
Grafik komputerowy – 37 sztuk,
Podstawy programowania ICT – 15 sztuk,
Zarządzanie sieciami informatycznymi CISCO – 15 sztuk.
Prosimy o informację iloma stanowiskami dysponuje każda szkoła?
Prosimy o informację, ilu maksymalnie uczestników szkoleń przewiduje zamawiający, zarejestrowanych na platformie.
Prosimy o informacje, ilu maksymalnie użytkowników jednocześnie zalogowanych na platformie przewiduje Zamawiający.

Odpowiedź:  Każda szkoła dysponuje 20 stanowiskami  komputerowymi.

Zamawiający przewiduje maksymalnie 142 osoby, czyli tyle, ile jest łącznie wszystkich licencji.

Maksymalnie przewiduje się 40 uczestników zalogowanych jednocześnie na platformie.

 

 

 

 

 

 

            Olesno, dnia 2014-09-04

 

Powiat Oleski  

Ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

Tel. 34 359 78 35

Email: przetargi@powiatoleski.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

(dotyczy zamówienia na prowadzenie supportu technicznego portalu dydaktycznego i organizację szkoleń e-learningowych)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Oleski  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Tel. 34 359 78 35

Email: przetargi@powiatoleski.pl

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie supportu technicznego portalu dydaktycznego i organizację szkoleń e-learningowych dla uczestników projektu: „Dołącz do czołówki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

       1.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.06.2015 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:przetargi@powiatoleski.pl.pl , faksem na nr:34 359 78 45 ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Starostwa Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno do dnia 10.09.2014 roku do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

2.    Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

   VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

   VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Lidia Zientek pod numerem telefonu 34 359 78 35 wew. 318 oraz adresem email: przetargi@powiatoleski.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

PLIKI DO POBRANIA: