Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przeprowadzenie kompleksowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki

Strona archiwalna

 


Olesno, dnia 2014-09-24

Nr RIZ.272.12.2012

ZAWIADOMIENIE

 

Dot.: Przeprowadzenie kompleksowego doradztwa zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery, w tym: przeprowadzenie indywidualnych spotkań doradczych, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania, przeprowadzenie warsztatów z zakresu autoprezentacji połączonych z poradnictwem wizażysty ukierunkowanych na zwiększenie szans zawodowych uczniów dla dwóch szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zarząd Powiatu w Oleśnie, 46-300 Olesno  ul. Pieloka 21 przesyła zawiadomienie o wyniku w/w postępowania.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawili:

Dla części 1: oferta nr 8: Centrum Szkoleń MIKO, Rosochy 43a, 46-320 Praszka – 1,0000

Dla części 2: oferta nr 7: Anna Sikora-Wypasek, ul. Wojska Polskiego 22B/2, 46-310 Gorzów Śl. – 1,0000

 

 

pozostałe oferty i wartości punktowe ofert:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

Część 1

1

1

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

0,7435

2

3

Turstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ligocka 44, 44-105 Gliwice

0,6615

3

4

Konsorcjum firm:  Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o. – Lider, Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego – Partner, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

0,4706

4

5

Jadwiga Olejnik, ul. Mickiewicza 24/25, 46-320 Praszka

0,9967

Część 2

1

1

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków

0,5582

2

2

„Opene’er”, Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych

0,6229

3

3

Turstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ligocka 44, 44-105 Gliwice

0,4736

4

4

Konsorcjum firm:  Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o. – Lider, Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego – Partner, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

0,3750

5

6

Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa, ul. Katowicka 39 lok. 319, 45-061 Opole

0,4327

7

8

Centrum Szkoleń MIKO, Rosochy 43a, 46-320 Praszka

0,7031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kus

Starosta Oleski

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 302164-2014 z dnia 2014-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olesno
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kompleksowego doradztwa zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery, w tym: przeprowadzenie indywidualnych spotkań doradczych,...
Termin składania ofert: 2014-09-19


Numer ogłoszenia: 302336 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 302164 - 2014 data 11.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, fax. 034 3597845.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca dysponuje, co najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz.U.2013, poz. 1207 ze zmianami), w stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciel kontraktowy, posiadającą co najmniej 2 lata stażu pracy w szkole ponadgimnazjalnej.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca dysponuje, co najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz.U.2013, poz. 1207 ze zmianami).

 

 

 

 

 

Olesno: przeprowadzenie kompleksowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 302164 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przeprowadzenie kompleksowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kompleksowego doradztwa zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery, w tym: przeprowadzenie indywidualnych spotkań doradczych, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania, przeprowadzenie warsztatów z zakresu autoprezentacji połączonych z poradnictwem wizażysty ukierunkowanych na zwiększenie szans zawodowych uczniów dla dwóch szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na przeprowadzeniu kompleksowego doradztwa zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w umiejętności poruszania się po rynku pracy, informowanie uczniów o korzyściach płynących z danej ścieżki edukacyjnej i wskazywanie możliwości dalszego kształcenia zgodnego z uwarunkowaniami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Uczestnikami zajęć będą uczniowie dwóch szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Zadanie składa się z dwóch części usług doradczych o następujących tytułach zgodnie z zawartym w specyfikacji opisem: Część 1 - kompleksowe doradztwo zawodowe, w tym: indywidualne spotkania doradcze, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas licealnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce Część 2 - kompleksowe doradztwo zawodowe, w tym: indywidualne spotkania doradcze, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Ogólne zobowiązania Wykonawcy dotyczące każdej części: Zajęcia, będą realizowane w terminie uzgodnionym z kierownictwem projektu. Termin realizacji zajęć będzie dostosowany do rozkładu zajęć uczestników projektu (zajęcia prowadzone będą po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do opracowania harmonogramu zajęć w porozumieniu z zamawiającym. Harmonogram zajęć wymaga akceptacji zamawiającego. Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem aktywnych form nauczania. Zakres zajęć powinien być dostosowany do potrzeb uczestników zajęć. Zajęcia będą miały charakter zajęć z zakresu doradztwa zawodowego organizowanych dla uczniów szkół ogólnokształcących. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania programu warsztatów oraz zakresu Indywidualnego Planu Działania i przedstawienie go do akceptacji koordynatorowi projektu na trzy dni przed rozpoczęciem zajęć. Program zajęć stanowić będzie załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą uczestnictwa w zajęciach, wzory dokumentów udostępnia Zamawiający, zawierające informacje: lista obecności uczestników projektu na zajęciach, tematyka zajęć, karta czasu pracy. Wykonawca, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się uczestnika na zajęcia lub innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację zajęć. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonych zajęć w dwóch terminach: przygotowanie Indywidualnych Planów Działania do 30 listopada 2014r. oraz przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych spotkań doradczych do 31 maja 2015r. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest: przekazanie kompletnej dokumentacji przeprowadzonych zajęć: listy obecności, tematyki zajęć, kart czasu pracy. Opis części zamówienia: Część 1 - kompleksowe doradztwo zawodowe, w tym: indywidualne spotkania doradcze - 1 godzina x 13 osób, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania - 13 sztuk x 4 godziny, przeprowadzenie warsztatów - 1 grupa x 10 godzin dla uczniów klas licealnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce Część 2 - kompleksowe doradztwo zawodowe, w tym: indywidualne spotkania doradcze - 1 godzina x 50 osób, przygotowanie Indywidualnych Planów Działania - 57 sztuk x 4 godziny, przeprowadzenie warsztatów - 1 grupa x 10 godzin dla uczniów klas licealnych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca dysponuje, co najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz.U.2013, poz. 1207 ze zmianami), w stopniu awansu zawodowego minimum nauczyciel kontraktowy, posiadającą co najmniej 2 lata stażu pracy w szkole ponadgimnazjalnej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: Zmiana stawki podatku VAT: 1. W trakcie trwania umowy zmieniła się stawka podatku VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 2. Zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy: 1. wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku którego zawarto umowę, lub 2. wykonanie umowy w pierwotnym okresie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, lub 3. wynikające z wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, długotrwałe i katastrofalne warunki pogodowe

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dołącz do czołówki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:tak