Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe ( dotyczy zamówienia na dostawę programów technicznych na 20 stanowisk)

Strona archiwalna

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dot.: zapytania ofertowego na dostawę programów technicznych na 20 stanowisk w ramach projektu Dołącz do czołówki realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2 PO KL.

 

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym do siedziby Starostwa Powiatowego wpłynęły 2 oferty na dostawę programów technicznych na 20 stanowisk, z których najkorzystniejszą przedstawiła firma PROCAD SA, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk

 

 

Jan Kus

Starosta Oleski

 

 

 

Powiat Oleski                                                                                     Olesno, dnia 2014-09-11

Ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

 

 

Zapytanie ofertowe

( dotyczy zamówienia na dostawę programów technicznych na 20 stanowisk)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Oleski  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Tel. 34 359 78 35

Email:

 

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę programów technicznych na 20 stanowisk dla uczestników projektu: „Dołącz do czołówki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

 

2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: fundusze@powiatoleski.pl.pl , faksem na nr:34 359 78 45 ,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Starostwa Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno do dnia 17.09.2014 roku do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

2.    Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

           

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Wiecha pod numerem telefonu 34 359 78 35 wew. 317 oraz adresem email:

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.