Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - dostawa soli drogowej

WYBÓR OFERTY

        W przetargu nieograniczonym nr 14/PN/2014 z dnia 2014-09-23 na „dostawę soli drogowej” złożono 5 ofert. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „GER-POL”, Spółka Jawna, A.Będkowski, J.Będkowska, 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 101, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaproponowała najniższą cenę jednostkową brutto za każdą dostarczoną tonę w wysokości 267,77 zł/tonę.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

                            Nazwa firmy

Oferowana cena jednostkowa brutto

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „GER-POL” Spółka Jawna, A.Będkowski, J.Będkowska, 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 101

267,77 zł/t

BARTER S.A. 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28

258,05 zł/t

DS. Sp. z o.o., ul. Szewska 61-62/1b2, 50-139 Wrocław

270,60 zł/t

BSM Salt Sp. z o.o., ul. Szamoty 5, 02-495 Warszawa

269,37 zł

Mart Sp. z o.o., ul. Zagrody 115B, 21-080 Garbów

281,67 zł/t

Z postępowania odrzucono, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., oferty firm:

 1. Barter SA,
 2. BSM Salt Sp. z o.o.
 3. Mart Sp. z o.o.

Firmy te przedstawiły ofertę na dostawę soli niezgodną z wymaganiami zamieszczonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia).

UWAGA - WYJAŚNIENIE nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Dostawa do Służby Drogowej w Praszce (Praszka, ul. Byczyńska – plac składowy Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie) soli drogowej typ DR, spełniającej wymagania normy PN-86/C-84081/02:

- zawartość chlorku sodowego (NaCl) - min. 90%

- zawartość antyzbrylacza w ilości 40 mg/kg

- ziarnistość o frakcji 1-6 mm:

- ziarna poniżej 1 mm 20% max

- ziarna powyżej 6 mm 10% max

- postać: produkt krystaliczny, sypki

- barwa biała, biało-szara

- woda – do 3% max

- substancje nierozpuszczalne w wodzie – do 8% max

- siarczany – do 2% max (wg PN-86/C-84081/02)

- pozostałe parametry wg PN-86/C-84081/02

 

Sól musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny Komunalnej oraz opinię techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Dostawa sukcesywna – w zależności od potrzeb Zamawiającego – w okresie od 1 października 2014 do 31 marca 2015. Zapotrzebowanie uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający zamówi w tym okresie od 150 do 500 ton soli drogowej. Pierwszą dostawę w ilości 150 ton należy zrealizować do 20 października 2014.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14440000, 60122130

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

od 1 października 2014 do 31 marca 2015

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali należycie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwie dostawy soli drogowej w ilości nie mniejszej niż 400 ton każda.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 23.09.2014 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014-09-15

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (38,44KB)
DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (31,00KB)
PDFOferta_druk.pdf (61,15KB)
DOCOferta_druk.doc (36,50KB)
PDFOświadczenie art22.pdf (51,09KB)
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (35,65KB)
DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (64,00KB)
PDFUmowa wzór.pdf (47,96KB)
 

Wyjaśnienie do SIWZ

PDFWyjaśnienie nr 1.pdf (68,79KB)