Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SZKOLENIE Z I POMOCY ( wybrane zagadnienia)

Strona archiwalna

 

SZKOLENIE Z I POMOCY ( wybrane zagadnienia) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 199349 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SZKOLENIE Z I POMOCY ( wybrane zagadnienia) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie I Pomocy (wybrane zagadnienia) dla 38 osób, w tym 34 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej i 4 dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat, klientów PCPR w Oleśnie. 3.2 Wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu programu szkolenia, który powinien zawierać w szczególności: 1) nazwę i cele szkolenia, 2) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej (ok.20%) i praktycznej treści szkolenia (ok.80%), z proponowanymi tematami: a) ogólne wiadomości z fizjologii i anatomii człowieka, b) bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, c) rozpoznanie zatrzymania krążenia, wezwanie pomocy, podjęcie czynności ratowniczych ( resuscytacja krążeniowo-oddechowa ), pozycja bezpieczna, d) I pomoc w zadławieniach, porażeniach prądem, podtopieniach, ukąszeniach i użądleniach, e) tamowanie krwotoków, opatrunki ran powierzchownych, f) unieruchamianie złamań i zwichnięć. 4) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 5) sposób sprawdzenia efektów szkolenia (wzory ankiet pre i post oraz oceniających szkolenie - do akceptacji)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedłoży wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, a w przypadku gdy wpis został dokonany przed rokiem 2014 również potwierdzenie na rok bieżący.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkoleniową, w szczególności dla osób niepełnosprawnych i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8. Formularz ofertowy; 9. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian; w następujących przypadkach: przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, zrekrutowania mniejszej liczby uczestników szkolenia w stosunku do zakładanej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników, wynagrodzenia wykonawcy, losowych uniemożliwiających realizację szkolenia w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, uniemożliwiający realizację usługi w miejscu organizacji szkolenia dopuszcza się zmianę miejsca szkolenia, pod warunkiem, że jeżeli odbywa się ono poza Olesnem - Wykonawca musi zapewnić dowóz osób skierowanych przez Zamawiającego na szkolenie spod siedziby Zamawiającego, koszty te nie mogą spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2014 godzina 13:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

ZIPSzkolenie - pierwsza pomoc.zip (286,53KB)

 

Olesno, dn. 06.10.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.ZP.8.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax, 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

SZKOLENIE Z I POMOCY (wybrane zagadnienia) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów: 10

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Lp.

Wykonawca

Punkty

 

1

DLAKADR.PL Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3

2,65

2

Oferta odrzucona

3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51

10

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

SZKOLENIE Z I POMOCY ( wybrane zagadnienia) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 254475 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199349 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SZKOLENIE Z I POMOCY ( wybrane zagadnienia) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie I Pomocy (wybrane zagadnienia) dla 38 osób, w tym 34 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej i 4 dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat, klientów PCPR w Oleśnie. 3.2 Wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu programu szkolenia, który powinien zawierać w szczególności: 1) nazwę i cele szkolenia, 2) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej (ok.20%) i praktycznej treści szkolenia (ok.80%), z proponowanymi tematami: a) ogólne wiadomości z fizjologii i anatomii człowieka, b) bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, c) rozpoznanie zatrzymania krążenia, wezwanie pomocy, podjęcie czynności ratowniczych ( resuscytacja krążeniowo-oddechowa ), pozycja bezpieczna, d) I pomoc w zadławieniach, porażeniach prądem, podtopieniach, ukąszeniach i użądleniach, e) tamowanie krwotoków, opatrunki ran powierzchownych, f) unieruchamianie złamań i zwichnięć. 4) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 5) sposób sprawdzenia efektów szkolenia (wzory ankiet pre i post oraz oceniających szkolenie - do akceptacji).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5434,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20482,00

 • Waluta: PLN.

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś