Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 199361 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 17 dorosłych osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, 6 opiekunów oraz 1 opiekuna grupy - pracownika socjalnego, klientów PCPR w Oleśnie: w tym 9 osób niepełnosprawnych intelektualnie (z upośledzeniami umysłowymi i chorobami psychicznymi), 7 osób niesprawnych ruchowo (w tym 3 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), 1 osoba z chorobami ukł. oddechowego i krążenia, 1 osoba z chorobami narządu wzroku. Łącznie 24 osoby z opiekunami. Zgodnie z wyborem uczestników Ośrodek powinien być usytuowany nad polskim morzem oraz spełniać warunki określone w przepisach dot. turnusów rehabilitacyjnych, bez barier architektonicznych. Należy zaplanować dla każdego uczestnika (osoby niepełnosprawnej) min. 20 indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych. Baza zabiegowa powinna być usytuowana w budynku zakwaterowania uczestników turnusu, a baza sportowo - rekreacyjna na terenie ośrodka. Organizacja czasu wolnego powinna uwzględniać zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowo-rekreacyjne (w tym wieczorki muzyczne/taneczne) oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z basenu (jeśli jest dostępny), przynajmniej 2-krotne wyjście na 2 różne imprezy kulturalne (np. na koncert, do teatru, kina, do muzeum) oraz przynajmniej 1 nieodpłatną wycieczkę krajoznawczą (autokarową), a także możliwość nieodpłatnego korzystania z bazy sportowo - rekreacyjnej. Wymagane będzie zakwaterowanie w jednym obiekcie, w pokojach 2-osobowych, wyjątkowo w 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (blisko siebie). W cenie należy uwzględnić dostęp do sali szkoleniowej, w której będą odbywały się zajęcia z pracownikiem socjalnym (poradnictwo grupowe, zajęcia integracyjne, relaksacyjne): 2-3 krotnie po 2-3 godz. lekcyjne w czasie całego turnusu - w uzgodnionych terminach. Wyżywienie: min. 3 posiłki dziennie (z możliwością wyboru diety) + serwis kawowy 2-3 krotnie na zajęcia grupowe z pracownikiem socjalnym. Turnus powinien rozpocząć się obiadokolacją w pierwszym dniu, a zakończyć śniadaniem w ostatnim dniu turnusu. Każdy uczestnik (osoba niepełnosprawna oraz opiekun) otrzyma dodatkowo suchy prowiant na czas podróży powrotnej. W cenie należy uwzględnić pobyt pracownika socjalnego zatrudnionego przez PCPR. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania przebiegu turnusu. 3.2 Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez uczestnika, przekazania Zamawiającemu w ciągu 14 dni dokumentów rozliczeniowych, faktur i informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego dla każdego uczestnika, dokonanie zwrotu przekazanego dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 100% w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem, dokonanie zwrotu części dofinansowania PFRON w wysokości proporcjonalnej do czasu nieobecności uczestnika na turnusie spowodowanej przyczynami losowymi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz złoży oświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnego wpisu do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Formularz ofertowy; 7. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy; 8. Propozycja szczegółowego (rozpisanego godzinowo na każdy dzień) programu oferty kulturalno - oświatowej (K-O).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Ilość zabiegów rehabilitacyjnych - 20
 • 3 - Dołączenie szczegółowego programu K-O - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. W następujących przypadkach: przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy, złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy, losowych (uzasadnionych np. chorobą) nie zgłoszenie się lub przerwanie turnusu przez uczestnika dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu nieobecności uczestnika na turnusie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2014 godzina 14:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

ZIPTurnus-dokumentacja.zip (287,92KB)

 

Olesno dnia, 23.09.2014 r.

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.
Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu

WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Informuję,  że w dniu 22.09.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:

 

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w SIWZ na Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu ,WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ. Chodzi o zapis w § 3 w pkt. 3.1 o treści: " Baza zabiegowa powinna być usytuowana w budynku zakwaterowania uczestników turnusu, a baza sportowo – rekreacyjna na terenie ośrodka. " Czy oznacza to, iż preferowane jest aby baza zabiegowa znajdowała się w budynku zakwaterowania, ale nie jest to warunek konieczny? Czy jest to jednak warunek niezbędny.

 

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że baza zabiegowa ma być usytuowana w budynku zakwaterowania uczestników turnusu, a baza sportowo – rekreacyjna na terenie ośrodka.

 

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

Olesno, dn. 03.10.2014 r.

 

Nr PCPR.EFS.ZP.9.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax, 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

A1 POLSKA Jacek Łukowski,  50-312 Wrocław, ul. Stefana Żeromskiego 60/73

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów: 10

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 

Lp.

Wykonawca

Suma

1

Oferta odrzucona

-

2

Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno Medyczne RESURS

50-950 Wrocław, ul. Wita Stwosza 16

9,56

3

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego

 „All-Tourist” Ośrodek Wczasowy „Piramida I” Sielska Aldona

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 12/211

8,52

4

A1 POLSKA Jacek Łukowski

 50-312 Wrocław, ul. Stefana Żeromskiego 60/73

10

5

PUTR „Wodnik” H. i. M. Rudniccy Spółka Jawna, 78-111 Ustronie Morskie, Wojska Polskiego 28

8,37

6

ZYBERTEX, Zbigniew Zarzeczny

78-200 Białogard, ul. Wyspiańskiego 17/5

9,88

7

Ośrodek Rehabilitacyjno Wczasowy SŁOWINIEC w Poddąbiu

76-270 Ustka, ul. Promenada Słońca 24

9,96

8

NESTOR GROUP Bartosz Berkowski

58-100 Świdnica, Rynek 39-40

6,38

9

Biuro Usług Rehabilitacyjno Wypoczynkowych PATRONA

D. Mielnik, G. Idziak, sp. j., 53-031 Wrocław, ul. Siostrzana 17/17A

8,32

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś

 

Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 254467 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199361 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 17 dorosłych osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, 6 opiekunów oraz 1 opiekuna grupy - pracownika socjalnego, klientów PCPR w Oleśnie: w tym 9 osób niepełnosprawnych intelektualnie (z upośledzeniami umysłowymi i chorobami psychicznymi), 7 osób niesprawnych ruchowo (w tym 3 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), 1 osoba z chorobami ukł. oddechowego i krążenia, 1 osoba z chorobami narządu wzroku. Łącznie 24 osoby z opiekunami. Zgodnie z wyborem uczestników Ośrodek powinien być usytuowany nad polskim morzem oraz spełniać warunki określone w przepisach dot. turnusów rehabilitacyjnych, bez barier architektonicznych. Należy zaplanować dla każdego uczestnika (osoby niepełnosprawnej) min. 20 indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych. Baza zabiegowa powinna być usytuowana w budynku zakwaterowania uczestników turnusu, a baza sportowo - rekreacyjna na terenie ośrodka. Organizacja czasu wolnego powinna uwzględniać zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowo-rekreacyjne (w tym wieczorki muzyczne/taneczne) oraz możliwość nieodpłatnego korzystania z basenu (jeśli jest dostępny), przynajmniej 2-krotne wyjście na 2 różne imprezy kulturalne (np. na koncert, do teatru, kina, do muzeum) oraz przynajmniej 1 nieodpłatną wycieczkę krajoznawczą (autokarową), a także możliwość nieodpłatnego korzystania z bazy sportowo - rekreacyjnej. Wymagane będzie zakwaterowanie w jednym obiekcie, w pokojach 2-osobowych, wyjątkowo w 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (blisko siebie). W cenie należy uwzględnić dostęp do sali szkoleniowej, w której będą odbywały się zajęcia z pracownikiem socjalnym (poradnictwo grupowe, zajęcia integracyjne, relaksacyjne): 2-3 krotnie po 2-3 godz. lekcyjne w czasie całego turnusu - w uzgodnionych terminach. Wyżywienie: min. 3 posiłki dziennie (z możliwością wyboru diety) + serwis kawowy 2-3 krotnie na zajęcia grupowe z pracownikiem socjalnym. Turnus powinien rozpocząć się obiadokolacją w pierwszym dniu, a zakończyć śniadaniem w ostatnim dniu turnusu. Każdy uczestnik (osoba niepełnosprawna oraz opiekun) otrzyma dodatkowo suchy prowiant na czas podróży powrotnej. W cenie należy uwzględnić pobyt pracownika socjalnego zatrudnionego przez PCPR. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania przebiegu turnusu. 3.2 Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu rehabilitacyjnego przez uczestnika, przekazania Zamawiającemu w ciągu 14 dni dokumentów rozliczeniowych, faktur i informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego dla każdego uczestnika, dokonanie zwrotu przekazanego dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 100% w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem, dokonanie zwrotu części dofinansowania PFRON w wysokości proporcjonalnej do czasu nieobecności uczestnika na turnusie spowodowanej przyczynami losowymi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 81.31.25.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • A1 POLSKA Jacek Łukowski 50-312 Wrocław, ul. Stefana Żeromskiego 60/73, jw., 50-312 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32175,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24830,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24830,00 / Oferta z najwyższą ceną: 62640,00

 • Waluta: PLN.

Dyrektor PCPR

Elżbieta Hadaś