Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG: Zorganizowanie lekcji wyjazdowej - wyjazd do Krakowa wraz ze zwiedzaniem dla Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

Strona archiwalna

 

Dołącz do czołówki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nr RIZ.272.30.2014

ZAWIADOMIENIE

 

 

        Zarząd Powiatu w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno przesyła zawiadomienie
o wyniku postępowania  na zorganizowanie lekcji wyjazdowej - wyjazd do Krakowa wraz ze zwiedzaniem dla uczestników projektu: „Dołącz do czołówki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Najkorzystniejsze oferty przedstawiło Biuro Podróży Siesta Michał Andrzej Jeziorowski, ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno.

Zestawienie ofert wraz z przyznanymi punktami:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Punkty

1

6

Biuro Podróży „KORMORAN” s.c. Galus Krzysztof, Izydorczyk Jarosław, ul. Jaronia 3/1, 46-300 Olesno

10220

0,9706

2

5

Tour &Travel Poland s.c., os. Pardałówka 1/69, 34-500 Zakopane

13760

0,7209

3

4

Biuro Podróży „GLOB” Józef Słowik, ul. Reymonta 30, 45-072 Opole

15120

0,6561

4

3

Biuro Podróży Siesta Michał Andrzej Jeziorowski, ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno

9920

1,000

5

2

TEATRTRIP – podróże ze sceną Anna Bączek-Lieber, ul. Wierzbowa 6/3, 41-600 Świętochłowice

14160

0,7006

6

1

BRATKA-TRAVEL Sp. z o.o., ul. Kolista 26/33, 54-152 Wrocław

15200

0,6526

 

 

 

 

                                                                                                             Jan Kus

                                                                                                          Starosta Oleski

 

 

Olesno: Zorganizowanie lekcji wyjazdowej - wyjazd do Krakowa wraz ze zwiedzaniem dla Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
Numer ogłoszenia: 327892 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie lekcji wyjazdowej - wyjazd do Krakowa wraz ze zwiedzaniem dla Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na zorganizowaniu lekcji wyjazdowej - wyjazd do Krakowa wraz ze zwiedzaniem muzeum w Podziemiach Rynku, Kopca Kościuszki, Starej Synagogi oraz wieży ratuszowej dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat historii Polski i jej dawnej stolicy, czyli miasta Krakowa, na podstawie zaproponowanego programu zwiedzania. Uczestnikami zajęć będą uczniowie trzech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Wycieczki będą zorganizowane w ilości 3 sztuk wyjazdów. 2 odbędą się w 2014 i 1 w 2015 roku. Łącznie w wycieczkach udział weźmie 80 osób, w tym 32 osoby z Zespołu Szkół w Oleśnie - 1 wycieczka, 24 osoby z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie - 1 wycieczka oraz 24 osoby z I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce - 1 wycieczka. Będą realizowane w terminie uzgodnionym z kierownictwem projektu. Wykonawca w celu realizacji zakresu zamówienia we własnym zakresie zabezpiecza uczestnikom wycieczek: a) dojazd i przejazd środkami transportu (autokary), sprawnymi technicznie dopuszczonymi do ruchu i odpowiadającymi wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) tj. posiadającymi aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie; wyposażonymi w sprawną klimatyzację, spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa, z dostosowaną liczbą miejsc siedzących dla każdego uczestnika; b) obsługę środków transportu - osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami; Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego pojazdów każdorazowo przed wyruszeniem w trasę. c) ubezpieczenie wszystkich uczestników wycieczki NNW; d) pokrywa wszystkie wymagane koszty opłat drogowych i parkingowych; e) zapewnia opiekę kompetentnego pilota na całej trasie wycieczki oraz opiekę miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania obiektów, zgodnie z programem wycieczek; f) zapewnia bilety wstępu do atrakcji turystycznych/miejsc dla wszystkich uczestników wycieczki; g) zapewnia wcześniejszą rezerwację wstępu do zwiedzanych miejsc; Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do opracowania harmonogramu wycieczek w porozumieniu z zamawiającym. Harmonogram wycieczek wymaga akceptacji zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekuna/opiekunów wycieczki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca zapewnia wyżywienie uczestników w postaci gorącego obiadu (nie może to być fast food) oraz zapewnia że czas wycieczki w Krakowie będzie dostosowany do planowanych atrakcji oraz czasu wolnego na miejscu w ilości minimum 2 godzin. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonych wycieczek w terminie do 31 maja 2015r. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest: faktura/rachunek wraz z protokołem spisanym na zakończenie każdej wycieczki. W cenie wycieczki należy uwzględnić koszt wyjazdu opiekuna grupy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do organizowania wycieczek, tj. posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 j.t)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: Zmiana stawki podatku VAT: 1. W trakcie trwania umowy zmieniła się stawka podatku VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 2. Zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy: 1. wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku którego zawarto umowę, lub 2. wykonanie umowy w pierwotnym okresie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, lub 3. wynikające z wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, długotrwałe i katastrofalne warunki pogodowe

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dołącz do czołówki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak