Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USŁUGA TRANSPORTOWA DLA UCZESTNIKÓW TURNUSU REHABILITACYJNEGO (14-DNIOWEGO)

Strona archiwalna

 

Olesno, 03.10.2014 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Nr PCPR.EFS.oferty.6.2014

 

I. Zamawiający.

                                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax. 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

USŁUGA TRANSPORTOWA DLA UCZESTNIKÓW TURNUSU REHABILITACYJNEGO (14-DNIOWEGO)

 NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Zorganizowanie transportu na przewóz 17  dorosłych osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, 6 opiekunów oraz 1 opiekuna grupy – pracownika socjalnego, klientów PCPR w Oleśnie: w tym 9 osób niepełnosprawnych intelektualnie (z upośledzeniami umysłowymi i chorobami psychicznymi), 7 osób niesprawnych ruchowo (w tym 3 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) oraz z innymi dysfunkcjami. Łącznie 24 osoby z opiekunami.
 2. Miejsce docelowe: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Zorza”, 72-420 Dziwnówek, ul. 1 Maja 17
 3. Wykonawca odpowiada za ubezpieczenie pasażerów.

 

KOD CPV:

60 00 00 00-8

 Usługi transportowe

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin  realizacji zamówienia (tożsamy z terminem turnusu): 15.10.2014-28.10.2014 r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail: lub dostarczyć/wysłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-300 Olesno,  ul. Konopnickiej 8, do dnia 09.10.2014 r. do godziny 12:00 (pod uwagę brana jest data wpływu oferty).

V. Wykaz oświadczeń lub  dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium w postępowaniu jest cena (100 %). Cena obejmuje kompleksowe wykonanie usługi. Cena nie podlega waloryzacji.

 1. Sposób obliczania wartości oferty:

Cena: 1-10 pkt

Ilość uzyskanych punktów w tym kryterium obliczana będzie wg. wzoru: cena najniższa/cena badana oferty x 10 x 100%). Zamawiający zaokrągli wynik do 2 miejsc po przecinku.

UWAGA!

Jeżeli ze względu na sytuację, której Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć (dochowując należytej staranności), nastąpi zmiana miejsca, w którym będzie odbywał się turnus Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dodatkowych.

W takiej sytuacji o oferty dodatkowe zostaną poproszeni tylko ci Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu.

VII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej/ustnej bądź elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.
 2. Dla zadania wymagany jest środek transportu spełniający podstawowe warunki komfortu jazdy (klimatyzacja, WC, uchylne siedzenia, VIDEO), posiadający min. 30 miejsc z uwagi na osoby z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty  w tym ubezpieczenie pasażerów. W kosztach przejazdu należy uwzględnić trasę z Olesna do Dziwnówka ( w dniu 15.10.2014 r) i z powrotem Dziwnówek – Olesno ( w dniu 28.10.2014 r.)
 4. W przypadku problemów organizacyjnych wynikających z sytuacji losowych i możliwości uczestników projektu (osób niepełnosprawnych) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i ilości osób (zmniejszenia), których dotyczą planowane usługi.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

DOCFormularz ofertowy.doc (74,00KB)
 

Olesno, dn. 10.10.2014 r.

 

Protokół zapytania ofertowego.

 

 1. Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe Nr PCPR.EFS.oferty.6.2014 pn.:

USŁUGA TRANSPORTOWA DLA UCZESTNIKÓW TURNUSU REHABILITACYJNEGO (14-DNIOWEGO) NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 1. Termin składania ofert upłynął w dniu 09.10.2014 r. o godzinie 12.00.
 2. Do tego czasu do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty (w załączeniu):

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena

Punkty

1

Biuro podróży TEMPO s. c.,

46-300 Olesno, ul. Kossaka 4B

7.330,00

8,69

2

Biuro Podróży Siesta

Michał Andrzej Jeziorowski

46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30

9.548,00

6,67

3

Oferta odrzucona

 

 

4

Biuro Podróży GLOB Józef Słowik

45-072 Opole, ul. Reymonta 30

7.990,00

7,97

5

HOFITRAVEL Mariusz Hoffman

58-200 Dzierżoniów, ul. Rynek 55

6.372,00

10

6

Oferta odrzucona

 

 

7

Usługi Transportowe Jaromin Zakliński

46-310 Gorzów Śl., ul. Kwiatowa 37

6780,00

9,39

 

 1. Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
 2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrana oferta nr 5 z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

 

HOFITRAVEL Mariusz Hoffman, 58-200 Dzierżoniów, ul. Rynek 55

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś