Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Strona archiwalna

 

 

 

                                                                                                          Olesno, dnia 2014-10-15

 

Nr RIZ. 272.32.2014

                           

WYJAŚNIENIA do SIWZ

 

 

 

dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie zielonej szkoły dla uczestników projektu: „Dołącz do czołówki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 1. Przesyłam zapytanie dotyczące ilości opiekunów na każdą z grup oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu ekologii, geografii, biologii i elementów fizyki.

Nie mniej niż 1 opiekun na 15 osób.

 

 1. Proszę o podanie ilości godzin dla każdych zajęć oraz wymagań, które musi spełnić osoba prowadząca te zajęcia.

Zamawiający nie precyzuje specjalnych wymagań, które musi spełniać osoba prowadząca zajęcia. Należy przeprowadzić min. 5 godzin zajęć z każdego przedmiotu.


3. Czy wszystkie te zajęcia może prowadzić 1 osoba, czy też musi być to osobna osoba do każdego przedmiotu.

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.


4. Czy przez zajęcia w terenie możemy rozumieć piesze wycieczki po okolicy z omówieniem występującej tam fauny, flory i ukształtowania terenu?

TAK

 

 

                                                                                              Olesno, dnia 2014-10-14

 

Nr RIZ. 272.32.2014

                           

WYJAŚNIENIA do SIWZ

 

 

 

dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie zielonej szkoły dla uczestników projektu: „Dołącz do czołówki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Pyt.: 1. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zielonej szkoły z roku 2014 na rok 2015 w przypadku braku sprzyjających warunków pogodowych lub pojawiających się innych nowych okoliczności”.- Proszę o podanie w jakim terminie przed rozpoczęciem realizacji Zielonych szkół mogą Państwo zmienić termin realizacji.

 

Odp.:  najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zielonej szkoły

 

Pyt.: 2.  ćwiczenia i zabawy interaktywne- Proszę o podanie co poprzez to sformułowanie mam rozumieć?

 

- gry i zabawy, w których strony wzajemnie na siebie oddziaływują.

 

 

 

Olesno: Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 335636 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na zorganizowaniu zielonej szkoły dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy w zakresie biologii, geografii i fizyki w terenie. Uczestnikami zajęć będą uczniowie trzech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego Zespołu Szkół w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. Ogólne zobowiązania Wykonawcy dotyczące zamówienia: Zielona szkoła będzie przeprowadzona dla 80 uczennic/uczniów w 2 grupach po 40 osób każda, w tym Zespół Szkół w Oleśnie - 40 osób, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu - 15 osób oraz I Liceum Ogólnokształcące w Praszce - 25 osób. Będzie realizowana w terminie uzgodnionym z kierownictwem projektu. Minimalny zakres czasowy to 5 dni (w tym 4 noclegi) dla każdego uczestnika. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania zielonej szkoły trwającej 5 dni dla 80 osób wraz z zapewnieniem dojazdu ze szkoły i do szkoły po zakończeniu zielonej szkoły, tj. z Olesna, ul. Sądowa 2, z Dobrodzienia, ul. Oleska 7, oraz z Praszki ul. Kaliska 38, noclegu, wyżywienia w formie 3 posiłków dziennie oraz zapewnienia pobytu na tych samych warunkach dla opiekunów zielonej szkoły (nauczycieli ze szkół objętych projektem) w liczbie zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zakres minimalny zajęć w ramach zielonej szkoły: zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności dotyczących życia w środowisku poprzez własne obserwacje i doświadczenia ćwiczenia i zabawy interaktywne aktywny wypoczynek z wykorzystaniem gier i zabaw sportowych elementy edukacji ekologicznej zapoznanie ze światem przyrody - elementy biologii w terenie zapoznanie z położeniem w terenie i uwarunkowaniami geograficznymi, ukształtowaniem terenu - elementy geografii w terenie zapoznanie ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w terenie - elementy fizyki w terenie Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonych wycieczek w terminie do 10 grudnia 2014r. - część I dla 40 osób, do 10 czerwca 2015r. - część II dla 40 osób. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest: faktura/rachunek wraz z protokołem spisanym na zakończenie zielonej szkoły. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zielonej szkoły z roku 2014 na rok 2015 w przypadku braku sprzyjających warunków pogodowych lub pojawiających się innych nowych okoliczności. Wyjazd szkoleniowy powinien rozpocząć się obiadem w pierwszym dniu i zakończyć obiadem w ostatnim dniu. Każdy uczestnik wyjazdu otrzyma dodatkowo suchy prowiant na czas podróży powrotnej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do organizowania wypoczynku, tj. posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 j.t)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: Zmiana stawki podatku VAT: 1. W trakcie trwania umowy zmieniła się stawka podatku VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 2. Zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy: 1. wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku którego zawarto umowę, lub 2. wykonanie umowy w pierwotnym okresie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, lub 3. wynikające z wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, długotrwałe i katastrofalne warunki pogodowe

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dołącz do czołówki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak