Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SZKOLENIE WIZERUNKU I AUTOPREZENTACJI ( wybrane zagadnienia)

Strona archiwalna

 

SZKOLENIE WIZERUNKU I AUTOPREZENTACJI ( wybrane zagadnienia) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 222995 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie , ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SZKOLENIE WIZERUNKU I AUTOPREZENTACJI ( wybrane zagadnienia) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z wizerunku i autoprezentacji (wybrane zagadnienia) dla 20 osób, w tym osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami - także z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową ( 1 osoba na wózku inwalidzkim) w wieku aktywności zawodowej i dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat, klientów PCPR w Oleśnie oraz 2 opiekunów. 3.2 Wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu programu szkolenia, który powinien zawierać w szczególności: 1) nazwę i cele szkolenia, 2) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej (ok.20%) i praktycznej treści szkolenia (ok.80%), z proponowanymi tematami: a) symulacja spotkań w różnych sytuacjach zawodowych, w tym pierwsze spotkanie z pracodawcą, b) makijaż na różne okazje zawodowe, w tym także na spotkania oficjalne, c) dobór garderoby i dodatków do ubioru, d) elementy savoir - vivre, w tym kultura spożywania posiłków i inne tematy. 4) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 5) sposób sprawdzenia efektów szkolenia (wzory ankiet pre i post oraz oceniających szkolenie - do akceptacji). 3.3. W ramach szkolenia należy zaplanować 3-dniowe szkolenie w 2 podgrupach ok. 10-osobowych w terminie 20-22.11.br.: w dn. 20 - 21.11. w godz. 16.00 - 19.30 - szkolenie z 2 doradcami zawodowymi (po 4 godz. dyd.), w dn. 22.11. w godz. 12.00-18.30 - c.d szkolenia z 2 doradcami zawodowymi i/lub instruktorami w zakresie wizerunku ( w tym np. kosmetyczkami) - po 8 godz. dyd. każda podgrupa oraz w godz. 19.00-21.00 wieczorek muzyczno - taneczny przy muzyce mechanicznej w lokalu, w którym odbędzie się część szkolenia, przygotowującego do tego zdarzenia. Elementem szkolenia jest także wyjazd do Opola na imprezę kulturalną (np. do teatru, filharmonii), który należy zorganizować w niedzielę w terminach 23.11. lub 30.11. Należy zaplanować zatrudnienie 2 w/w doradców zawodowych/instruktorów pracujących w 2 salach szkoleniowych (20 i 21.11.) i realizujących w/w program po 16 godz. dydaktycznych dla każdej podgrupy, ciepły posiłek jednodaniowy w dn. 20 i 21.11. oraz obiad dwudaniowy z deserem w dniu 22.11. w lokalu, w którym odbędzie się cz. szkolenia z wieczorkiem muzyczno/tanecznym; wyjazd do Opola do instytucji kultury (np. do teatru, filharmonii) z transportem i biletami wstępu (dla 22 osób oraz dla opiekuna grupy). Wieczorek muzyczno-taneczny należy zaplanować z serwisem kawowym (kawa, herbata, soki, ciasteczka) oraz przekąskami (zimna płyta: sery, wędliny, śledzie, sałatka grecka). Wszystkie posiłki w każdym dniu należy zaplanować dla 22 osób. Na cele szkoleniowe należy zakupić zestaw kosmetyków (damskich i męskich) na kwotę ok. 50,00 zł. dla każdego uczestnika, który stanie się jego własnością..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: (nie dotyczy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz złoży oświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, a w przypadku gdy wpis został dokonany przed rokiem 2014 również potwierdzenie na rok bieżący,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkoleniową, w szczególności dla osób niepełnosprawnych i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz oraz przedstawi wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia z podaniem informacji dotyczących doświadczenia i wykształcenia w zakresie przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

7. formularz ofertowy; 8. oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy; 9. oświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, a w przypadku gdy wpis został dokonany przed rokiem 2014 również potwierdzenie na rok bieżący.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: w przypadku przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, w przypadku złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, w przypadku zrekrutowania mniejszej liczby uczestników szkolenia w stosunku do zakładanej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników, wynagrodzenia wykonawcy, w przypadkach losowych uniemożliwiających realizację szkolenia w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, w sytuacji uniemożliwiającej realizację usługi w miejscu organizacji szkolenia dopuszcza się zmianę miejsca szkolenia, pod warunkiem, że jeżeli odbywa się ono poza Olesnem - Wykonawca musi zapewnić dowóz osób skierowanych przez Zamawiającego na szkolenie spod siedziby Zamawiającego, koszty te nie mogą spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2014 godzina 14:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

ZIPdokumentacja przetargowa.zip (316,44KB)

 

Olesno, dn. 05.11.2014 r.

Nr PCPR.EFS.ZP.10.2014

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax, 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

SZKOLENIE  WIZERUNKU I  AUTOPREZENTACJI  (wybrane zagadnienia) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Nazwa wykonawcy z najkorzystniejszą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51

 

Informacja o najkorzystniejszej ofercie (uzasadnienie wyboru)

Najwyższa liczba punktów: 10

 

Nazwa wykonawcy, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Lp.

Wykonawca

Punkty

1

NESTOR GROUP Bartosz Berkowski

58-100 Świdnica, Rynek 39-40

7,37

2

Oferta odrzucona

3

Oferta odrzucona

4

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73

6,78

5

Ośrodek Szkolenia PUH AUTO-STOP Piotr Stokłosa

58-300 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 53/2

8,61

6

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51

10

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

SZKOLENIE WIZERUNKU I AUTOPREZENTACJI ( wybrane zagadnienia) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
Numer ogłoszenia: 254497 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222995 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 34 350 51 25, faks 34 359 73 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SZKOLENIE WIZERUNKU I AUTOPREZENTACJI ( wybrane zagadnienia) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z wizerunku i autoprezentacji (wybrane zagadnienia) dla 20 osób, w tym osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami - także z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową ( 1 osoba na wózku inwalidzkim) w wieku aktywności zawodowej i dzieci z rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat, klientów PCPR w Oleśnie oraz 2 opiekunów. 3.2 Wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu programu szkolenia, który powinien zawierać w szczególności: 1) nazwę i cele szkolenia, 2) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej (ok.20%) i praktycznej treści szkolenia (ok.80%), z proponowanymi tematami: a) symulacja spotkań w różnych sytuacjach zawodowych, w tym pierwsze spotkanie z pracodawcą, b) makijaż na różne okazje zawodowe, w tym także na spotkania oficjalne, c) dobór garderoby i dodatków do ubioru, d) elementy savoir - vivre, w tym kultura spożywania posiłków i inne tematy. 4) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 5) sposób sprawdzenia efektów szkolenia (wzory ankiet pre i post oraz oceniających szkolenie - do akceptacji). 3.3. W ramach szkolenia należy zaplanować 3-dniowe szkolenie w 2 podgrupach ok. 10-osobowych w terminie 20-22.11.br.: w dn. 20 - 21.11. w godz. 16.00 - 19.30 - szkolenie z 2 doradcami zawodowymi (po 4 godz. dyd.), w dn. 22.11. w godz. 12.00-18.30 - c.d szkolenia z 2 doradcami zawodowymi i/lub instruktorami w zakresie wizerunku ( w tym np. kosmetyczkami) - po 8 godz. dyd. każda podgrupa oraz w godz. 19.00-21.00 wieczorek muzyczno - taneczny przy muzyce mechanicznej w lokalu, w którym odbędzie się część szkolenia, przygotowującego do tego zdarzenia. Elementem szkolenia jest także wyjazd do Opola na imprezę kulturalną (np. do teatru, filharmonii), który należy zorganizować w niedzielę w terminach 23.11. lub 30.11. Należy zaplanować zatrudnienie 2 w/w doradców zawodowych/instruktorów pracujących w 2 salach szkoleniowych (20 i 21.11.) i realizujących w/w program po 16 godz. dydaktycznych dla każdej podgrupy, ciepły posiłek jednodaniowy w dn. 20 i 21.11. oraz obiad dwudaniowy z deserem w dniu 22.11. w lokalu, w którym odbędzie się cz. szkolenia z wieczorkiem muzyczno/tanecznym; wyjazd do Opola do instytucji kultury (np. do teatru, filharmonii) z transportem i biletami wstępu (dla 22 osób oraz dla opiekuna grupy). Wieczorek muzyczno-taneczny należy zaplanować z serwisem kawowym (kawa, herbata, soki, ciasteczka) oraz przekąskami (zimna płyta: sery, wędliny, śledzie, sałatka grecka). Wszystkie posiłki w każdym dniu należy zaplanować dla 22 osób. Na cele szkoleniowe należy zakupić zestaw kosmetyków (damskich i męskich) na kwotę ok. 50,00 zł. dla każdego uczestnika, który stanie się jego własnością.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 51, jw., 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9020,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9018,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14080,00

 • Waluta: PLN.

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś