Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Dworcowej

Strona archiwalna

 


 


O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2014 r., poz. 518 z późn. zm.), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w Oleśnie przy ul. Dworcowej, będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej numerami działek 1644/1, 1645/7, 5410/1, 5410/2, 5410/3 na km.1, o łącznej powierzchni 0,0697 ha, dla której prowadzona jest  księga wieczysta OP1L/00030615/5.

 

Dane  dotyczące nieruchomości  oraz  warunki  przetargu :

1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Oleśnie przy ul. Dworcowej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 1644/1, 1645/7, 5410/1, 5410/2, 5410/3 na  km.1, o łącznej powierzchni 0,0697 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OP1L/00030615/5.

Pan zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości utracił ważność w dniu    31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w/w działki znajdują się w obszarze o dominującej zabudowie zwartej wielorodzinnej typu miejskiego oraz w obszarze koncentracji działalności gospodarczej.

2.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

3.Osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 16.10.2014 r. złożyć wniosek o jej nabycie.

4.Przetarg odbędzie się dnia 27.11.2014 r. o godz. 1000  w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki  Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie, przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6,  w  pokoju  nr  3.

5.Cena wywoławcza wynosić będzie 39 000,00 zł(netto), a minimalne postąpienie 390,00 zł. Do ustalonej ceny sprzedaży netto doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej  w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł, płatne najpóźniej  do dnia  24.11.2014 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

7.Wadium wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 

8.Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej  imieniu.

9.Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży, którego termin spisania ustalony zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

10.Starosta Oleski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

 

     Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.