Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USŁUGA NAGŁOŚNIENIA I OPRAWY MUZYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

Olesno, 18.11.2014 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Nr PCPR.EFS.oferty.8.2014

 

I. Zamawiający.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax. 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

USŁUGA NAGŁOŚNIENIA I OPRAWY MUZYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Zorganizowanie usługi nagłośnienia i oprawy muzycznej (DJ) na konferencji podsumowującej efekty w/w projektu  dla ok. 90  osób, w tym osób  niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. Konferencja odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, Sala Lustrzana ( na parterze), przy ul. Wielkie Przedmieście 31 w godz. 13.00 – 19.00.

KOD CPV: 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin  realizacji zamówienia: 04.12.2014 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail: lub dostarczyć/wysłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-300 Olesno,  ul. Konopnickiej 8, do dnia 26.11.2014 r. do godziny 12:00 (pod uwagę brana jest data wpływu oferty).

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wypełniony formularz ofertowy

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania (m.in.):

wartość wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń (tj. sprzętu nagłaśniającego i odtwarzającego), koszty pracy ludzi i sprzętu,

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

 

VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Kryteria oceny ofert:

Cena:                                                                                                  100%

Opis sposobu obliczania wartości oferty:

Cena: 1-10 pkt ( najniższa cena/badana cena x 10 x 100%), w trakcie obliczeń Zamawiający zaokrągli wynik do 2 miejsc po przecinku.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej/ustnej bądź elektronicznej w Biurze Koordynatora Projektów  Zamawiającego w Oleśnie, przy  ul. Dębowej 3:  tel./fax 34 350 54 35; e-mail:

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

 

IX. Załączniki:

Formularz ofertowy.

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

 

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (80,50KB)
 

Olesno, dn. 27.11.2014 r.

 

Protokół zapytania ofertowego.

 

  1. Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe Nr PCPR.EFS.oferty.8.2014 pn.:

 

USŁUGA NAGŁOŚNIENIA I OPRAWY MUZYCZNEJ

 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

  1. Termin składania ofert upłynął w dniu 26.11.2014 r. o godzinie 12.00.
  2. Do tego czasu do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty (w załączeniu):

 

Lp.

Wykonawca

Cena netto/brutto

Punktacja

 

1

MULTI-KREATOR Emil Karpiński

25-635 Kielce, ul. Puscha 17/10

800,00/984,00

4,57

2

Agencja Koncertowa Witold Łukaszewski

60-754 Poznań, ul. Józefa Chełmońskiego 9/6 lok. 2

1.700,00/2.091,00

2,15

3

Oprawa Muzyczna Imprez s. c. A. Dandyk, A. Panicz

46-300 Olesno, ul. Stobrówki 20

450,00/450,00

10

4

KUKAVSKY ART. AGENCY Maria Kukawska

31-616 Kraków, os. Złotego Wieku 18/20

2.200,00/2.200,00

2,05

5

ARC Music s. c. Artur Całka, Rafał Całka

41-806 Zabrze, ul. Stanisława Struzika 12/8

813,01/1.000,00

4,50

6

Agencja Impresaryjna DETE Danuta Toboła

64-100 Leszno, ul. Francuska 15

1.900,00/2.337,00

1,93

 

  1. Tryb zapytania ofertowego nie był prowadzony wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.
  2. Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania został wybrany następujący wykonawca:

 

Oprawa Muzyczna Imprez s. c. A. Dandyk, A. Panicz,

46-300 Olesno, ul. Stobrówki 20

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś