Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

Strona archiwalna

 

                                                                                                                       Olesno, dnia 08 grudnia 2014 r.

OŚR.6341.3.15.2014

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Na  podstawie  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) Starosta Oleski podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 08 grudnia 2014 r. zostało  wszczęte  postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Stobrawy w km 75+004 w miejscowości Stare Olesno gmina Olesno,  udzielonego  Panu  Krzysztofowi Witkowskiemu  dla potrzeb stawów Nr II i III na terenie miejscowości Stare Olesno Decyzją Starosty Oleskiego z dnia 22 marca 2004 r. Nr POŚR.6225-1/W/2004, z powodu upływu okresu na które zostało wydane.

Akta sprawy znajdują się w  Wydziale  Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21  - Pokój Nr 5.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej Starostwa - www.bip.powiatoleski.pl można zgłaszać  wnioski i zastrzeżenia do powyższego postępowania w pokoju Nr 5 (tel. 034 3597833) Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21, jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy.

 

                                                                                                               

                                                                                                                                z up. Starosty
                                                                                                                 mgr Dorota Janikowska-Młynarczyk
                                                                                                             Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
                                                                                                                           Rolnictwa i Leśnictwa

 

a/a