Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów czterech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w

Strona archiwalna

 

 

 

 

 

Nr RIZ.272.36.2014                                                                                                                                                Olesno, dnia 2014-12-29

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Zarząd Powiatu w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno przesyła zawiadomienie  o wyniku postępowania  na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów czterech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie,
I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Praszce.

 

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Centrum Szkoleniowe SZKOLMED Kwiatkowski Damian ul. Polna 23b/3,  48-381 Goświnowice

 

 

Zestawienie ofert wraz z przyznanymi punktami:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium doświadczenie

 

Punktacja łącznie

1.

Centrum Edukacyjne „OMNIBUS” T. Wasiłek, D. Wasiłek- Wojciechowska s.c.

Ul. Bolesława Chrobrego 8A/23; 73-110 Stargard Szczeciński

 

0,5245

 

0,0222

0,5467

2.

Live- Med. Michał Zabłocki

Ul. Plutonu Torpedy 35; 02-495 Warszawa

 

0,2760

0,033

0,3090

3.

KAZ-MED. Dawid Kazaniecki ul. Waryńskiego 6/4

44-300 Wodzisław Śląski

0,6130

0,025

0,6380

4.

Szarkowicz Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4

33-100 Tarnów

0,4220

0,1

0,5220

5.

FHU HanMark Marek Flakowski

Os. Podzamcze c 14/7,  48-300 Nysa

0,675

0,025

0,700

6.

MED.- LEARN Ewa Gębala kursy pierwszej pomocy

Zawada 36, 22-400 Zamość

0,6799

0,0285

0,7084

7.

Europejska Grupa Konsultingowa Anna Kazimierczak

Ul. Żwirki 1c/4;  90-448 Łódź

0,3672

0,025

0,3922

8.

Znyk&Wydra BHP Doradztwo i Szkolenia Tomasz Wydra

Ul. Młodego Hutnika 3/2;  44-100 Gliwice

0,7344

0,033

0,7674

9.

ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Ripper

Ul. Cygana 4,  45-131 Opole

0,4910

0,0285

0,5195

10.

SEKA S.A.

Ul. Strzelców bytomskich 7,  45-084 Opole

0,720

0,007

0,727

11.

Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa Sylwia Fajkis  Al. Kijowska 33/39,  30-079 Kraków

0,3746

0,1

0,4746

12.

Centrum Szkoleniowe SZKOLMED Kwiatkowski Damian ul. Polna 23b/3,  48-381 Goświnowice

0,9

0,1

1,00

13.

Centrum Szkoleń MIKO Niepubliczna Placówka Oświatowa

Rosochy 43A, 46-320 Praszka

0,216

0,04

0,256

14.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasickiego 2, 40-952 Katowice

0,288

0,0095

0,2975

15.

Magdalena Koloch

Ul. Ligonia 7/2,  42-700 Lubliniec

0,432

0,1

0,532

16.

AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska

42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 15

0,6499

0,0153

0,6652

17.

QBA-MED. Praktyka Medyczna Jakub Wojciechowski

Ul. Chabrowa 8;  55-003 Nadolice Wielkie

0,5245

0,0285

0,553

18.

DIAMED Monika Niebrzegowska

Ul. Popiełuszki 5/32;  21-100 Lubartów

0,6171

0,025

0,6421

19.

Res- Max Sp. o.o.

36-060 Głogów Młp., Rudna Mała 42B

0,1912

0,05

0,2412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

DOCZałącznik nr 5 aktualny (1).doc (24,00KB)
 

                                                                                                      Olesno, dnia 2014-12-16

 

Nr RIZ. 272.36.2014

                      

WYJAŚNIENIA do SIWZ

 

 

 

dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów czterech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce.  

 

 1. Jakie wymagania powinien spełniać trener technik szybkiego czytania
  i zapamiętywania, ponieważ w specyfikacji nie ma takiej informacji

Odp.: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań.

 

 1. Liczebność grup – 17 osób
 2. Szkolenia należy przeprowadzić od poniedziałku do piątku w uzgodnieniu
  z Dyrektorami poszczególnych szkół biorących udział w projekcie.

 

 

 

                                                                                                          Olesno, dnia 2014-12-15

 

Nr RIZ. 272.36.2014

                      

WYJAŚNIENIA do SIWZ

 

 

 

dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów czterech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce.  

 

Pyt.:

„W Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów czterech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego jako kryterium wyboru 10% podajecie Państwo doświadczenie wykonawcy w przeprowadzeniu szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego. Proszę o wyjaśnienie jakie szkolenia Państwo przez to rozumiecie. Do grupy szkoleń rozwoju osobistego należą min. automotywacja, autoprezentacja, skuteczna komunikacja itp. Pierwsza pomoc ma się nijak do szkoleń z rozwoju osobistego. Jeśli do oferty inni Wykonawcy dołączą szereg z zakresu wyżej wymienionych a firma „….” same referencje z zakresu pierwszej pomocy jak Państwo to ocenicie?”

 

Odp.:

 • Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV -  80560000-7 – usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy.

 

Punkt 17 SIWZ otrzymuje brzmienie

 

„Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 • W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując :

                 Kryterium

- Cena oferty: 90%

- doświadczenie wykonawcy w przeprowadzeniu szkoleń w  dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy (w latach) : 10%

                                                                                 

                            

                                           Cn

                               C0 = ---------  x 90 %

                                                           Cb

 

C0 – liczba punktów przyznanych za cenę,

Cn -  najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Cb cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia,

90% - waga oferty.

 

                                             Dn

                               D0 = ---------  x 10 %

                                                           Db

 

D0 – liczba punktów przyznanych za doświadczenie,

Dn -  najkrótsze doświadczenie przeprowadzeniu szkoleń w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

Db okres przeprowadzenia szkoleń  badanej oferty,

10% - waga oferty.

 

 • Na podstawie ww. kryterium, zamawiający dokona oceny ofert złożonych przez wykonawców na wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
 • Ofertą najkorzystniejszą staje się oferta z największa liczbą punktów

·         Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.”

 

Ponadto załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie:

                                                                                                                      Załącznik nr 5

 

FORMULARZ OFERTY                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          ........................, dnia..............

 

Wykonawca (imię, nazwisko, adres)

 

………………………………………..

 

…………………………………………

 

tel/fax...................................................................

 

e-mail:..................................................................

 

 

Powiat Oleski

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

FORMULARZ OFERTY W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY
W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na:  przeprowadzenie SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY w ramach projektu: Dołącz do czołówki oferuję wykonanie zamówienia objętego przetargiem za cenę:                           

                                                                                                      

 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznaliśmy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
 • Oświadczamy, że uważamy się za  związanych  niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Oświadczamy, że akceptujemy ważniejsze postanowienia umowy zawarte w SIWZ.
 • Oświadczamy, że posiadamy ………….. letnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy

                                                                                                

                                                                                     Podpis/podpisy

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 407436-2014 z dnia 2014-12-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olesno
Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...
Termin składania ofert: 2014-12-19


Numer ogłoszenia: 409400 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 407436 - 2014 data 12.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, fax. 034 3597845.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.
 • W ogłoszeniu jest: 1 - Cena - 90 2 - doświadczenie wykonawcy w przeprowadzeniu szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego - 10.
 • W ogłoszeniu powinno być: 1 - Cena - 90 2 - doświadczenie wykonawcy w przeprowadzeniu szkoleń w dziedzinie w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy - 10.

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiatoleski.pl


Olesno: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów czterech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce
Numer ogłoszenia: 407436 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów czterech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający poszukuje Wykonawcy, który wykona zadanie polegające na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat technik ratowania życia i postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. Uczestnikami zajęć będą uczniowie czterech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce. Zajęcia dla 10 grup szkoleniowych w wymiarze 10 godzin na jedną grupę, tj. 100 godzin łącznie, będą realizowane w terminie uzgodnionym z kierownictwem projektu. 2 grupy w Zespole Szkół w Oleśnie, 4 grupy w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce, 3 grupy w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, 1 grupa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce. Termin realizacji zajęć będzie dostosowany do rozkładu zajęć uczestników projektu (zajęcia prowadzone będą poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi). Zajęcia będą się odbywały w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2015r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby grup a co za tym idzie liczby godzin, w przypadku niezgłoszenia się do projektu wystarczającej liczby uczestników..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - doświadczenie wykonawcy w przeprowadzeniu szkoleń w dziedzinie rozwoju osobistego - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: Zmiana stawki podatku VAT: 1. W trakcie trwania umowy zmieniła się stawka podatku VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 2. Zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy: 1. wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku którego zawarto umowę, lub 2. wykonanie umowy w pierwotnym okresie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, lub 3. wynikające z wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, długotrwałe i katastrofalne warunki pogodowe

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dołącz do czołówki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak