Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położone w Myślinie

Strona archiwalna

 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

 

Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r, poz. 518 z późn. zm.), ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

 

Dane  dotyczące nieruchomości  oraz  warunki  przetargów:

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa,  położone w Myślinie, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

a) 710/61 i 707/61 na km.1 o łącznej powierzchni 0,0989 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień w/w działki znajdują się w terenach do zalesienia.

b) 217/121 na km.4 o powierzchni 0,0351 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan    zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy   Dobrodzień w/w działka znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 1. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oleśnie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00055933/1.  
 2. Nieruchomości oznaczone numerami działek 710/61, 707/61 na km.1 217/121 na km. 4  położone w Myślinie nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiazń wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 15.05.2014 r.
 4. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone były trzy przetargi w dniach 26.06.2014 r., 9.10.2014 r., i 9.12.2014r.
 5. Przetargi odbędą się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie , przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6, w  pokoju  nr  3 w dniu:
 • 19.02.2015 r. o godz.  11.00 -  na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.a)
 • 19.02.2015 r. o godz. 12.00 - na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.b)
 1.  Ceny wywoławcze oraz minimalne postąpienia ustalone dla cen netto wynosić będą:
 • dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. a) –  2 200,00 zł netto, a  postąpienie nie może wynosić mniej niż 30,00 zł
 • dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. b) –  800,00 zł netto, a  postąpienie nie może wynosić mniej niż 10,00  zł

                                   

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  :
 •    dla nieruchomości  opisanej w  pkt. 1 lit. a)  –     300,00 zł.
 •    dla nieruchomości opisanej  w  pkt. 1 lit. b)   –    100,00 zł

płatne najpóźniej  do dnia 16.02.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego nr 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875   w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników podlegać będzie zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami  o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.
 3. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu , który przetarg wygrał.
 4. Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani  mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.