Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce

Strona archiwalna

 

   


 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Praszce, zabudowana budynkiem dydaktyczno – użytkowym, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki  6/6  na k. m. 1 o powierzchni  0,3421 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr OP1L/00055072/7. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność  w dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z udziałem usług ogólnomiejskich i innych obiektów publicznych o charakterze finansowym, kulturowym, handlowym, reprezentacyjnym, oznaczonym jako strefa „II”tj. Strefa usługowo – mieszkaniowa (śródmiejska).
 2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 8.01.2015 r. złożyć wniosek  o jej nabycie.
 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi:

w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 8.11.2012 r., 21.03.2013 r., 10.10.2013 r.19.12.2013 r., 6.03.2013 i 22.05.2014 r., które zakończyły się wynikami negatywnymi.

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki  Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie, przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6, w  pokoju  nr  3 w dniu 26.03.2015  r., o godz.10.00. 
 2. Cena wywoławcza wynosić będzie  710 000,00 zł, a minimalne postąpienie 7 100,00 zł.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  80 000,00 zł, 

płatne najpóźniej  do dnia  23.03.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, podlega zwrotowi na  wskazany  rachunek  bankowy  bez  oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 
 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi  dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.
 3. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygra.
 4. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawao odwołania przetargu, o czym niezwłocznie  poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu .

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani    mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.