Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - przebudowa DP 1934 O Kolonia Biskupska - Radłów - etap II

Wybór oferty - przetarg 1/PN/2015

W przetargu nieograniczonym nr 1/PN/2015 na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O (DW487 – Kol. Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. śląskiego /Krzepice/) od km 4+697 do 8+755 – etap II  złożono 9 ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11, która spełnia wszystkie postawione wymagania, zaoferowała najniższą cenę i maksymalny czas gwarancji.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert*:

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Liczba pkt dla kryterium cena

Gwarancja

Liczba pkt dla kryterium gwarancja

Suma punktów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”,

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

1 697 339,05 zł

80,69

48

6,67

87,36

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

1 521 715,26 zł

90,00

72

10

100,00

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

1 591 604,00 zł

86,05

72

10

96,05

HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

2 852 913,25 zł

48,01

72

10

58,01

P.H.U. „OLS” Adam Benski, 42-700 Lubliniec, ul. Chopina 2

1 621 831,61 zł

84,44

72

10

94,44

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika,

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

1 827 557,76 zł

74,94

72

10

84,94

ADAC-LEWAR Sp. z o.o., 42-141 Przystajń, ul. Słoneczna 11

1 701 235,90 zł

80,50

72

10

90,50

DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka,

ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

2 015 093,24 zł

67,96

60

8,33

76,29

EMBIT Sp. z o.o., Gruszewnia, ul. Zagłoby 41, 42-125 Kamyk

1 613 851,06 zł

84,86

72

10

94,86

*Zestawienie zawiera ceny po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych

 

Wyjaśnienie nr 1

PDFWyjaśnienie nr 1.pdf (15,44KB) 

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie wprowadza następujące zmiany w załącznikach do  specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O (DW487 – Kol. Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. śląskiego /Krzepice/) od km 4+697 do 8+755 – etap II

 • Dołączono specyfikację techniczną D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - Zamawiający wymaga wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego.
 • Zmieniono załączniki Przekrój Typowy 3.1 i 3.2 oraz przedmiar robót

W związku z wątpliwościami ze strony Wykonawców Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących przedmiaru robót:

 • Poz. nr 24 należy rozumieć jako frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km.
 • Poz. nr 38 – zastosowano obsypkę z piasku stabilizowanego cementem w gotowym suchym wykopie (100 kg cementu/1 m3 mieszanki).
 • Poz. nr 63 należy rozumieć jako wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 25/30 z dylatacjami – grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm.
 • Dołożono pozycję nr 68 – warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne typu tensar lub o podobnych parametrach.
 • Dołożono pozycję nr 69 – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym.
 • W pozycjach nr 60, 71 (przed zmianami nr 69) i 72 (przed zmianami nr 70) poprawiono wyliczenia wynikające z obmiarów – skorygowano błędy.
 • W pozycji nr 84 (przed zmianami nr 82) poprawiono obmiar.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O (DW487 – Kol. Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. śląskiego /Krzepice/) od km 4+697 do 8+755 – etap II obejmuje następujący zakres robót:

- wycinka drzew łącznie z frezowaniem pni – 89 szt.

- roboty ziemne –  4 273,27 m3

- przepusty rurowe fi 40 pod zjazdami – 300 mb

- przepusty drogowe fi 80 – 16,5 mb; fi 100 – 9 mb; fi 150 – 10,6 mb

- regulacja pionowa studzienek – 56 szt.

- kanały rurowe PVC fi 200 – 34,1 mb; fi 400 – 108,9 mb; fi 500 – 93,8 mb

- studnie rewizyjne fi 1000 – 6 szt.

- studzienki ściekowe fi 500 – 5 szt.

- podbudowy z kruszywa łamanego grubość 15 cm – 429,6 m2; grubość 20 cm – 3 956,9 m2; grubość 25 cm – 949,5 m2

- podbudowa z betonu cementowego grubość 18 cm - 122,3 m2

- podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – grubość 10 cm – 3 660,3 m2

- nawierzchnia z kostki granitowej – 122,30 m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca gr. 4 cm – 6 972 m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna gr. 5 cm – 15 209,70 m2

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 496,6 m2

- nawierzchnia z destruktu bitumicznego - gr. 10 cm – 4 155,2 m2

- umocnienie skarp płytami ażurowymi – 21 m2

- oznakowanie poziome grubowarstwowe – 694,38 m2

- oznakowanie pionowe – 48 szt.

- bariery ochronne stalowe – 184 mb

- poręcze ochronne – 22 mb

- krawężniki betonowe 15x30 – 351,1 mb

- krawężniki kamienne - 62 mb

- obrzeża betonowe 30x8 – 300 m

CPV:      45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

Wycinkę drzew należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015

Całość zamówienia do 31 lipca 2015

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 30 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 40 000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:

- wysokość ceny ofertowej - 90%

- długość gwarancji - 10%

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 11.02.2015 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2015-01-26

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (33,50KB)
PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (27,13KB)
PDFHarmonogram rzeczowo-finansowy.pdf (31,80KB)
XLSHarmonogram rzeczowo-finansowy.xls (33,50KB)
DOCOferta_druk.doc (38,50KB)
PDFOferta_druk.pdf (56,78KB)
PDFOświadczenie art22.pdf (55,70KB)
DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,84KB)
PDFPrzedmiar robót Kolonia - Radłów.pdf (160,13KB)
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (91,27KB)
PDFUmowa wzór.pdf (97,26KB)
PDFZarządzenie - sprzedaż drewna.PDF (5,79MB)
DOCWykaz personelu.doc (33,00KB)
DOCWykaz sprzętu.doc (34,00KB)
 

Projekt:

PDFOpis techniczny.pdf (136,08KB)
PDFPlan sytuacyjny 2.1.pdf (2,46MB)
PDFPlan sytuacyjny 2.2.pdf (2,00MB)
PDFPlan sytuacyjny 2.3.pdf (2,01MB)
PDFPlan sytuacyjny 2.4.pdf (1,55MB)
PDFPlan sytuacyjny 2.5.pdf (1,48MB)
PDFPrzekrój Typowy 3.1.pdf (372,23KB)
PDFPrzekrój Typowy 3.2.pdf (390,66KB)
PDFPrzekrój Typowy 3.3.pdf (637,49KB)
PDFPrzekrój Typowy 3.4.pdf (425,62KB)
PDFPrzekrój Typowy 3.5.pdf (860,42KB)
 

Specyfikacje techniczne:

PDFD.01.01.01. ODTWORZENIE I WYZNACZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.pdf (168,93KB)
PDFD.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW.pdf (156,15KB)
PDFD.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU.pdf (147,26KB)
PDFD.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC.pdf (151,02KB)
PDFD.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII.pdf (162,86KB)
PDFD.02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW.pdf (201,48KB)
PDFD.03.01.01. PRZEPUSTY POD DROGĄ I POD WJAZDAMI.pdf (194,74KB)
PDFD.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA.pdf (159,12KB)
PDFD.03.03.01. SĄCZKI PODŁUŻNE.pdf (185,11KB)
PDFD.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZ. PODŁOŻA.pdf (167,58KB)
PDFD.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.pdf (172,54KB)
PDFD.04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO.pdf (203,86KB)
PDFD.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.pdf (234,70KB)
PDFD.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ.pdf (175,67KB)
PDFD.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.pdf (220,57KB)
PDFD.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ.pdf (166,58KB)
PDFD.06.01.01.UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ HUMUSOWANIE Z OBSI.pdf (154,38KB)
PDFD.06.01.03. UMOCNIENIE SKARP AŻURAMI.pdf (190,66KB)
PDFD.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME.pdf (192,26KB)
PDFD.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE.pdf (152,29KB)
PDFD.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE I PORĘCZE RUROWE.pdf (215,75KB)
PDFD.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE.pdf (183,93KB)
PDFD.08.01.02. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE.pdf (176,78KB)
PDFD.08.03.01. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.pdf (172,23KB)
PDFDM.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE.pdf (251,43KB)
PDFD.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.pdf (792,47KB)