Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów

Strona archiwalna

 

Wybór oferty - przetarg 2/PN/2015

 

W przetargu nieograniczonym nr 2PN/2015 z dnia 2015-03-02 na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gmina Rudniki  złożono 7 ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,  46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, która spośród ważnych ofert uzyskała najwyższą punktację.

 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

 

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Punkty za cenę

Gwarancja

Punkty za gwarancję

Suma punktów

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

1 825 097,90 zł

77,36

72 m-ce

10,00

87,36

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

1 568 802,70 zł

90,00

72 m-ce

10,00

100,00

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

2 000 818,39 zł

70,57

60 m-cy

8,33

78,90

Firma Usługowo-Handlowa „MARTOM” Mariusz Rubajczyk

98-220 Zduńska Wola, ul. Osmolińska 8/12 m 56

2 318 374,83 zł

60,90

72 m-ce

10,00

70,90

PPHU „SANGAZ” Waldemar Pacud,

42-221 Częstochowa, ul. Ikara 288

2 982 899,67 zł

47,33

36 m-cy

5,00

52,33

Budownictwo Inżynieryjne PERZ s.c.

ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2 195 776,94 zł

64,30

72 m-ce

10,00

74,30

 EMBIT Sp. z o.o.,

Gruszewnia, ul. Zagłoby 41, 42-125 Kamyk

1 382 802,63 zł

-

72 m-ce

-

-

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie odrzucił, na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ofertę Firmy EMBIT Sp. z o.o. z powodu rażąco niskiej ceny. Zaoferowana cena stanowi 51,1 % wartości kosztorysu inwestorskiego. Złożone przez Firmę wyjaśnieni nie okazały się wystarczające.

 

 

 

Wyjaśnienie nr 6

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie udziela następujących wyjaśnień, dotyczących przetargu nieograniczonego nr 2/PN/2015 na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gmina Rudniki.

Pytanie:

Proszę o poprawę druku harmonogramu. Brak pozycji (wiersza) do wpisania  zakresu rzeczowego zadania  pn. Nawierzchnie asfaltowe - demontaż  (dział 1.1 z kosztorysu pn. "Przedmiar Dalachów cz. 1 - KANALIZACJA DESZCZOWA"). Pozycja ta winna być wpisana między poz. 3 a poz. 4 harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Odpowiedź:

W harmonogramie rzeczowo-finansowym uwzględniono poprawki.

PDFHarmonogram rzeczowo-finansowy.pdf (37,46KB) 
XLSXHarmonogram rzeczowo-finansowy.xlsx (14,04KB) 

Pytanie:

Proszę jeszcze o informację, w przedmiarze zostały ujęte studnie betonowe DN 1000 i 500.
Natomiast w projekcie TEGRA. Proszę o potwierdzenie, że można będzie stosować studnie betonowe jak podano w przedmiarze.

Odpowiedź:

Występujące w projekcie studzienki TEGRA 1000 i TEGRA 600 można zamienić na betonowe DN 1000 i 500 - zgodnie z przedmiarem robót. Opis umieszczono w punkcie 3 SIWZ.

Pytanie:

Bardzo proszę o umieszczenie na stronie internetowej wszystkich uzgodnień i decyzji związanych z projektem.

Odpowiedź:

Zgodnie z prośbą umieszczono uzgodnienia i decyzje związane z projektem.

PDFDecyzja środowiskowa.PDF (6,60MB)
PDFPozwolenie na budowę.PDF (4,53MB)
PDFUzgodnienie Konserwator Zabytków.PDF (1,47MB)
PDFUzgodnienie Tauron.PDF (1,53MB)
PDFUzgodnienie TP.PDF (1,56MB)
PDFUzgodnienie UG Rudniki.PDF (1,42MB)
 

Wyjaśnienie nr 5

Uzupełniono projekt wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną przepompownię wód opadowych

PDFWLZ Proj.budowlany.dzialka181-5.pdf (5,10MB)
PDFWLZ 1.pdf (279,10KB)
PDFWLZ 2.pdf (1,87MB)
PDFWLZ 3.pdf (331,37KB)
PDFWLZ 4.pdf (186,36KB)
PDFWLZ 5.pdf (271,49KB)
PDFWLZ 6.pdf (1,85MB)
PDFWLZ 7.pdf (233,32KB)
PDFWLZ 8.pdf (116,41KB)
 

Wyjaśnienie nr 4

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie udziela następujących wyjaśnień, dotyczących przetargu nieograniczonego nr 2/PN/2015 na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gmina Rudniki.

Pytanie:

Czy będą naliczane wykonawcy opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

W projekcie występuje przepompownia wód deszczowych Metalchem typ PMD-3x20-94K-25x54 oraz odwodnienie liniowe ACO DRAIN S 300 K 1,0 m z zamknięciem zatrzaskowym Powerlock. Czy dopuszcza się inne rozwiązania?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, po uzyskaniu akceptacji inwestora.

Dopuszcza się zbiornik przepompowni wykonany z kręgów żelbetowych.

 

Wyjaśnienie nr 3

PDFWyjaśnienie nr 3.pdf (56,93KB) 

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie udziela wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego nr 2/PN/2015 na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gmina Rudniki.

Informujemy że zmianie uległy:

 • Przedmiary robót – rozdzielono część drogową, kanalizacyjną i zasilanie przepompowni oraz uwzględniono poprawki które wyniknęły na skutek pytań i wątpliwości. Na całość zadnia składają się następujące przedmiary robót:
 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gm. Rudniki – KANALIZACJA DESZCZOWA
 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gm. Rudniki – ROBOTY DROGOWE
 3. Wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną przepompownię wód opadowych w ciągu drogi powiatowej nr 1911 0 - WLZ
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Przekrój konstrukcyjny
 • Zamieszczono plany sytuacyjne części drogowej
 • Zamieszczono przekrój konstrukcyjny zatoki postojowej
 • Zamieszczono specyfikację techniczną na roboty drogowe

Odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Firma zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej niżej wymienionych rysunków projektowych oraz brakujących Szczegółowych Specyfikacji Technicznych:

 1. Projektu drogowego w postaci:

- planu sytuacyjnego z naniesionym zakresem prac drogowych,

- szczegółami konstrukcyjnymi ławy betonowej pod krawężnik, zatoki postojowej, chodnika

- wszystkimi przekrojami konstrukcyjnymi (plac postojowy)

- zestawienia oznakowania poziomego przeznaczonego do odnowienia.

 

 1. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących zakresu drogowego, a w szczególności:

- wykonania frezowania warstw bitumicznych

- wykonania robót rozbiórkowych podbudowy z kamienia łamanego

- wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

- wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

- wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

- skropienia nawierzchni asfaltem lub emulsją

- ułożenia krawężników betonowych

- wykonania ławy betonowej

- wykonania nawierzchni placu postojowego

- wykonania nawierzchni chodników z kostki betonowej

- wykonania odtworzenia oznakowania poziomego

 

Odpowiedź:

Na stronie internetowej zamieszczono wymienioną dokumentację projektową, specyfikacje oraz naniesiono poprawki w przedmiarach robót.

 

Pytanie:

Firma prosi o wyjaśnienie różnic w długościach kanalizacji deszczowej między ilością podaną w przedmiarze, a ilością wynikającą z planu sytuacyjnego i profilu podłużnego kanalizacji deszczowej w m. Dalachów (Firma dołączyła tabele obrazujące różnice)

Odpowiedź:

Wyszczególnione różnice przeanalizowano i w przedmiarze robót naniesiono odpowiednie poprawki

Pytanie:

Dlaczego w przedmiarze robót nie zamieszczono pozycji dotyczących:

- montaż kocich oczek przy krawędzi zatoki (wyszczególnione w SIWZ – opis przedmiotu zamówienia),

- przejścia dla pieszych – oznakowanie poziome i pionowe (wyszczególnione w SIWZ – opis przedmiotu zamówienia),

- studzienka kontrolna EuroNOK z zaworem odcinającym, która widnieje na planie sytuacyjnym i specyfikacji technicznej

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- inwentaryzacja geodezyjno-powykonawcza         

Odpowiedź:

W przedmiarach robót uwzględniono wyszczególnione pozycje. Studzienka kontrolna EuroNOK nie będzie montowana.

Pytanie:

W przedmiarze robót poz. nr 51 wskazano 22 sztuki studni rewizyjnych, natomiast w specyfikacji technicznej wskazano 27 szt. a w dokumentacji projektowej w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym doliczyliśmy się 28 szt. studni rewizyjnych, ponieważ przed separatorem zaprojektowano również studnię fi 1000 o nazwie SR

Odpowiedź:

Zadanie obejmuje zakres od skrzyżowania z drogą krajową nr 43 Wieluń – Częstochowa (obręb studni D1) do studni rewizyjnej D22.

Odcinek kanalizacji od studni nr 23 do 27 nie będzie realizowany.

Łączna ilość studni do wykonania wynosi 24 szt. – po analizie projektu ustalono że dodatkowo zostanie wykonana studnia rozprężna przy wylocie kanału tłocznego do rowu oraz w studnia rewizyjna w połowie kanału tłocznego. Studnie te zostały ujęte w przedmiarze robót – nie są uwidocznione w projekcie.

Pytanie:

W przedmiarze robót poz. nr 58 wymieniono separator lamelowy ESL 15/150 + osadnik OS2000 V=5m3, natomiast w projekcie jest separator oleju Super PEK NS 15 zintegrowany z piaskownikem HEK-EN-5000 o wym. 5500 mm fi 1600 mm. Między w/w separatorami różnice cenowe są znaczne

Odpowiedź:

Do wyceny robót należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót dotyczącym kanalizacji deszczowej (poz. 34) separator lamelowy ESL 15/10 + osadnik OS 2000 V=5 m3

Pytanie:

W przedmiarze robót poz. nr 47, w specyfikacji technicznej i na planie sytuacyjnym wymieniona jest rura PE100 SDR 17(PN) 315x18,7 mm o długości 368,26 m, natomiast na profilu podłużnym zmienono odręcznie średnicę tej rury na fi 200

Odpowiedź:

Należy przyjąć rurę PE100 SDR17 o śr. 315x18,7 mm – zgodnie z pozycją 24 przedmiaru robót dotyczącego kanalizacji deszczowej

Dodatkowo należy przewidzieć odwodnienie wykopów przy wykonaniu przepompowni ścieków oraz separatora.

Pytanie:

Pozycja przedmiaru robót nr 42 do 46 – czy kanały wymienione w tych pozycjach muszą być wykonane tylko z rur PP SN8 typu X-Stream czy też dopuszcza się rury innych producentów  o podobnych parametrach

Odpowiedź:

Kanały opisane w pytaniu muszą być wykonane z rur PP SN8 typu X-Stream lub innych o parametrach nie gorszych niż wymienione, po uprzedniej akceptacji Inwestora.

Pytanie:

Prosimy również o uściślenie zapisu pozycji przedmiaru robót nr 7,8,22,i 23 – z jakiej frakcji kamienia łamanego należy wykonać warstwę dolną i górną podbudowy oraz podanie grubości tych warstw.

Odpowiedź:

Dolna warstwa podbudowy ma być wykonana z kruszywa naturalnego łamanego bazaltowego o frakcji 0/63 mm grubość warstwy 11 cm.

Górna warstwa podbudowy ma być wykonana z kruszywa naturalnego łamanego bazaltowego o frakcji 0/31,5 mm grubość warstwy 9 cm.

 

Wyjaśnienie nr 2

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie informuje, że do dnia 24.02.2015 ukażą się odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego nr 2/PN/2015 na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gmina Rudniki.

Zmianie ulegną również przedmiary robót – zostanie rozdzielona część kanalizacyjna i drogowa. Zostaną uzupełnione braki projektowe i brakujące specyfikacje techniczne.

Termin otwarcia ofert – 2.03.2015

Wyjaśnienie nr 1

PDFWyjaśnienie nr 1.pdf (19,96KB)
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie informuje, że ulega zmianie termin otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr 2/PN/2015 na zadanie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gmina Rudniki.

Nowy termin otwarcia ofert to 2.03.2015

Odpowiedzi na zadane pytania i wątpliwości zostaną umieszczone niebawem na stronie internetowej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gmina Rudniki

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi. Zadanie dotyczy drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów i obejmuje wykonanie następującego zakresu:

- kanalizacja deszczowa z rur PP SN 8 typu X-Stream o średnicach 200, 250, 300, 400, 500 = 1 021,01 mb

- przewód tłoczny  z rur PE 100  SDR 17 315x18,7 mm – 368,26 m

- przepompownia wód deszczowych i roztopowych

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 fi 200/5,9 mm - 136 m

- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 – 22 szt.

- studzienki ściekowe betonowe fi 500 osadnikowe – 25 szt.

- studzienki ściekowe betonowe fi 500 bezosadnikowe – 12 szt.

- odwodnienie liniowe ACO DRAIN z zamknięciem zatrzaskowym – 87,5 m

- krawężnik drogowy 15x30x100 cm – 995 mb

- zatoka autobusowa z kostki granitowej – 120 m2

- budowa chodnika przy zatoce postojowej – 75 m2

- podbudowa z kruszyw naturalnych (dolna gr. 11 cm i górna warstwa gr. 9 cm) – 6090 m2

- podbudowa  z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 8 cm – 6090 m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna po 4 cm grubości) – 6090 m2

- nasyp ziemny – 80 m3

- oznakowanie poziome – 300 m2

- przejście dla pieszych (oznakowanie poziome i pionowe) – 2 szt.

- montaż kocich oczek przy krawędzi zatoki

- poszerzenie jezdni do 6 m.

CPV:       45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

                45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

                45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 30 czerwca 2015

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 20 000 m2 oraz kanalizacje deszczowe o łącznej długości co najmniej 3 000 m.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 50 000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:

- wysokość ceny ofertowej - 90%

- długość gwarancji - 10%

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 2.03.2015 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2015-01-30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (33,50KB)
PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (27,13KB)
PDFHarmonogram rzeczowo-finansowy.pdf (37,46KB)
XLSXHarmonogram rzeczowo-finansowy.xlsx (14,04KB)
DOCOferta_druk.doc (38,50KB)
PDFOferta_druk.pdf (53,86KB)
PDFOświadczenie art22.pdf (53,37KB)
DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,84KB)
PDFPrzedmiar Dalachów cz. 1 - KANALIZACJA DESZCZOWA.pdf (72,88KB)
PDFPrzedmiar Dalachów cz. 2 - ROBOTY DROGOWE.pdf (29,98KB)
PDFPrzedmiar Dalachów cz. 3 - WLZ.pdf (58,46KB)
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (91,85KB)
PDFUmowa wzór.pdf (95,16KB)
DOCWykaz personelu.doc (33,00KB)
DOCWykaz sprzętu.doc (34,00KB)
 

Projekt

PDF10profil.pdf (2,39MB)
PDF11profil.pdf (2,23MB)
PDF3profil.pdf (1,51MB)
PDF4profil.pdf (2,33MB)
PDF5profil.pdf (2,30MB)
PDF6profil.pdf (2,26MB)
PDF7profil.pdf (2,22MB)
PDF8profil.pdf (2,20MB)
PDF9profil.pdf (2,23MB)
DOCBIOZ.doc (82,50KB)
PDFMAPA1.pdf (1,64MB)
PDFMAPA2.pdf (2,16MB)
PDFMAPA3-Model.pdf (2,41MB)
PDFMAPA4-Model.pdf (1,76MB)
PDFMAPA5-Model.pdf (1,78MB)
PDFodwodnienie-Model.pdf (342,98KB)
DOCopis_techn.doc (723,00KB)
DOCOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.doc (26,00KB)
PDFPlan sytuacyjny (część drogowa) Dalachów1_JPG.PDF (828,04KB)
PDFPlan sytuacyjny (część drogowa) Dalachów2_JPG.PDF (2,08MB)
PDFPlan sytuacyjny (część drogowa) Dalachów3_JPG.PDF (861,54KB)
PDFPlan sytuacyjny (część drogowa) Dalachów4_JPG.PDF (1 009,75KB)
PDFPlan sytuacyjny (część drogowa) Dalachów5_JPG.PDF (1 009,30KB)
PDFPlan sytuacyjny (część drogowa) Dalachów6_JPG.PDF (987,60KB)
PDFPlan sytuacyjny (część drogowa) Dalachów7_JPG.PDF (869,43KB)
PDFProfil Dalachów D1-D20.PDF (3,99MB)
PDFProfil Dalachów D20_JPG.PDF (2,58MB)
PDFProfil Dalachów D20-D27.PDF (2,52MB)
PDFPrzekrój Dalachów.PDF (170,37KB)
PDFPrzekrój konstrukcyjny - zatoka postojowa.PDF (399,50KB)
PDFSPEK NS 15 + 5000-Model.pdf (424,91KB)
DOCSST KANALIZACJA deszczowa.doc (216,50KB)
PDFstudnie-Model.pdf (448,18KB)
PDFSpecyfikacja techniczna DALACHÓW - ROBOTY DROGOWE.pdf (2,92MB)
PDFWLZ Proj.budowlany.dzialka181-5.pdf (5,10MB)
PDFWLZ 1.pdf (279,10KB)
PDFWLZ 2.pdf (1,87MB)
PDFWLZ 3.pdf (331,37KB)
PDFWLZ 4.pdf (186,36KB)
PDFWLZ 5.pdf (271,49KB)
PDFWLZ 6.pdf (1,85MB)
PDFWLZ 7.pdf (233,32KB)
PDFWLZ 8.pdf (116,41KB)