Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont cząstkowy dróg z wycinaniem krawędzi jezdni

Wybór oferty

W przetargu nieograniczonym nr 4/PN/2015 na „wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi jezdni” złożono 5 ważnych ofert. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40, która zaproponowała najniższą średnią cenę brutto za każdy m2 wykonanego remontu w wysokości 41 zł/m2 oraz zadeklarowała największą ilość remontów cząstkowych do wykonania w ciągu 7 dni, w ilości 600 m2.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją przyznaną za poszczególne kryteria:

Firma

Remonty z wycinaniem [zł/m2]

Zadeklarowana ilość m2 w ciągu 7 dni

Punkty za cenę

Punkty za deklarację

Suma punktów

do 2 m2

od 2 do 20 m2

pow. 20 m2

Średnia

LARIX

50,43

43,05

40,59

44,69

600

82,57

10

92,57

PUH DOMAX

48,00

58,00

45,00

50,33

450

73,31

7,5

80,81

TOMBUD

34,44

49,20

39,36

41,00

600

90

10

100

REMOST

36,90

52,89

39,36

43,05

600

85,71

10

95,71

KRYMEX

61,50

58,50

58,50

59,50

600

62,02

10

72,02

Pełne nazwy firm:

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11
 2. PUH DOMAX, Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40
 4. REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Sp.j. 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26
 5. Krymex Krystian Łuczak, ul. Konstytucji 69/14, 41-906 Bytom

 

Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy przetargów nieograniczonych

 • nr 3/PN/2015 na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi jezdni
 • nr 4/PN/2015 na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco bez wycinania krawędzi jezdni.

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie:

 - Zamawiający w punkcie 15 SIWZ dotyczących obu zadań informuje wykonawców, że przed podpisaniem umowy będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej kwoty, jednak we wzorach umów dotyczących tychże zadań nie ma mowy o zabezpieczeniu. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia naniesiono odpowiednie poprawki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi, oczyszczeniem i smarowaniem emulsją asfaltową całej powierzchni ubytków oraz uszczelnieniem – oblaniem (po ułożeniu masy) krawędzi asfaltem. Całość zamówienia obejmuje wyremontowanie od 500 do 4000 m2 (średnia grubość  5 cm) nawierzchni na drogach powiatowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego (w zależności od potrzeb i możliwości finansowych).

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233142-6            Roboty w zakresie naprawy dróg

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

od 1 marca do 30 listopada 2015

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.

3. Wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco w ilości – co najmniej 200 t. wbudowanej masy lub 2000 m2 remontów cząstkowych.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 3000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- wysokość ceny ofertowej - 90%

- zadeklarowana ilość remontów cząstkowych z wycinaniem wykonanych w ciągu 7 dni - 10%

 1. Miejsce i termin składania ofet

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 20.02.2015 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2015-01-30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (33,00KB)
PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (27,11KB)
DOCOferta_druk.doc (38,50KB)
PDFOferta_druk_2.pdf (52,50KB)
PDFOświadczenie art22.pdf (59,45KB)
DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,84KB)
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (72,66KB)
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (138,97KB)
PDFUmowa_wzór.pdf (54,13KB)