Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Dostawa i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4

Strona archiwalna

 

 

 

Olesno, dnia 2015-03-05

Nr RIZ.272.1.2015

ZAWIADOMIENIE

 

               Zarząd Powiatu w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno przesyła zawiadomienie o wyniku postępowania  na dostawę i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PHU SZRON BIS Krzysztof Rother ul. Budowlanych 52A, 45-123 Opole, cena –32 976,30 zł
punktacja: 0,9125

 

   

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Punktacja

cena

Czas reakcji serwisu

w godz.

Punktacja

czas reakcji serwisu

Punktacja łączna

1.

PHU SZRON BIS Krzysztof Rother ul. Budowlanych 52A, 45-123 Opole

32 976,30

0,9000

4

0,0125

0,9125

2.

PHU Vento- Complex s.c. Mariusz Cudak, Sebastian Ksol

41-200 Sosnowiec, ul. Mikołajczyka 61-63

 

49 433,70

0,6003

35

0,0014

0,6017

3.

SOLAR- ICE Bartosz Szczepański

47-224 Kędzierzyn- Koźle, ul. Odrzańska 1

72 179,46

0,4111

8

0,0062

0,4731

4.

BIUROPOL.PL Danuta Baudisz

Opole, ul. Ozimska 73A

63 345,00

0,4685

0,5

0,1

0,5685

           

                                                                                                                                                                                   Wicestarosta

                                                                                                                                                                                 Roland Fabianek


 

                                                                                                          Olesno, dnia 2015-02-24

Nr RIZ. 272.1.2015

                           

WYJAŚNIENIA do SIWZ

 

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4

 

Pytania i odpowiedzi:

1.Proszę o określenie, które z central mają być w wykonaniu pionowym, a które w wykonaniu poziomym gdyż na etapie otrzymywania oferty cenowej od producentów central wentylacyjnych należy określić dokładnie wykonanie wariant wykonania. Jest to jeden z elementów wpływających na cenę urządzenia.

Odp.: Central 800 m3/h w wykonaniu pionowym - 2 szt.
Centrala 800 m3/h w wykonaniu poziomym - 1 szt.
Centrala 1200 m3/h w wykonaniu pionowym - 1 szt.

2. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kart doborowych central wentylacyjnych, gdyż uzyskanie sprawności odzysku rzędu 91% na wymienniku krzyżowym graniczy z cudem w warunkach rzeczywistych – opinia producentów central wentylacyjnych. Czy może projektant miał na myśli wymiennik przeciwprądowy?

Odp.: Należy dostarczyć centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym. Podany parametr sprawności odzysku ciepła jest podawany przez producentów wymienników odzysku ciepła zgodnie z EN308 i Eurovent.

3.  Jaką moc grzałki wtórnej mamy przyjąć przy centrali 800 m3/h i przy 1200 m3/h?.

Odp.: Grzałka elektryczna o mocy 3 kW dla centrali 800 m3/h i 6 kW dla centrali 1200 m3/h.

4. Bardzo proszę o podanie przykładowych trzech producentów , spełniających

warunki SIWZ.

Odp.:

Na przykład: Fujitsu, Klima-term, Provent, Vents, Venture

 

UWAGA:

Ze względu na wielkość pomieszczenia i układ ścian (poddasze) wymiary central nie mogą przekroczyć:

 

 

 

3 szt.

1 szt.

Wymiary urządzenia

(mm)

H

900

1100

B

890

1150

C

650

750

 


                                                                                                          Olesno, dnia 2015-02-23

 

Nr RIZ. 272.1.2015

                           

WYJAŚNIENIA do SIWZ

 

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4

 

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Jakiego typu mają być centrale? – Podwieszane czy stojące?

Odp.: Zgodnie z SIWZ centrale muszą mieć możliwość pracy w pionie i w poziomie.

 

2. Jaki jest rodzaj odzysku ciepła w centralach?

Odp.: Odzysk z wymiennikiem krzyżowym (sprawność 91%)

 

3. Czy jest projekt ? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie go.

Odp.: Przetarg obejmuje wyłącznie dostawę i uruchomienie central. Roboty w zakresie instalacji występują  po stronie zamawiającego – projekt jest w fazie uzgodnień.

 

4. Czy są rysunki gdzie i jak mają być zamontowane centrale?

Odp.: j.w.

 

5. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu, zwracamy się z prośbą o dokładne wyspecyfikowanie wszystkich czynności oraz materiałów, jakie należy zastosować przy montażu każdej z central wentylacyjnych.

Prosimy również o załączenie do SIWZ projektu technicznego instalacji wentylacji.

 Odp.: Przetarg obejmuje wyłącznie dostawę i uruchomienie central. Roboty w zakresie instalacji występują  po stronie zamawiającego – projekt jest w fazie uzgodnień.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę 4 szt. central zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia,

- wniesienie (lub inny sposób) central na poddasze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie (budynek ma trzy kondygnacje naziemne: parter, I piętro i poddasze),

- uruchomienie central;

- wykonywanie czynności serwisowych,

- usuwanie ewentualnych awarii i usterek.

Wszystkie pozostałe czynności występują po stronie zamawiającego.

 

6. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wykonania central wentylacyjnych.
Prosimy o podanie ile central wentylacyjnych ma być w wykonaniu pionowym a ile w wykonaniu poziomym (na rynku  nie są dostępne  centrale uniwersalne  pionowo - poziome ).

Odp.: Wg wiedzy zamawiającego na rynku są dostępne centrale pracujące zarówno w poziomie jak i w pionie. 

 

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiatoleski.pl


Olesno: Dostawa i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4
Numer ogłoszenia: 37672 - 2015; data zamieszczenia: 19.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4- 4 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy formularz rzeczowo- cenowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas reakcji serwisu - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 2) działania siły wyższej; b) polepszenia parametrów technicznych dostawy; c) przedłużenia okresu gwarancji lub poprawienia jej warunków; d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21 46-300 Olesno pokój nr 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2015 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21 46-300 Olesno- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie