Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014

PDFUchwała RP Nr XLIII.287.14 z dnia 12.11.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr XIII.110.11 z dnia 29.12.2011 r. (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XLIII.286.14 z dnia 12.11.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XL.273.14 z dnia 30.07.2014r. (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XLIII.285.14 z dnia 12.11.2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XLII.284.14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XL.273.14 z dnia 30.07.2014r..pdf

PDFUchwała RP Nr XLII.283.14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XLII.282.14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf

PDFUchwała RP Nr XLII.281.14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetragowej w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XLII.280.14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVI.244.14 z dnia 5 marca 2014r. (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XLII.279.14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2015-2020.pdf

PDFUchwała RP Nr XLI.278.14 z dnia 18.09.2014r. w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na 2015 r..pdf

PDFUchwała RP Nr XLI.277.14 z dnia 18.09.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XL.273.14 z dnia 30 lipca 2014r..pdf

PDFUchwała RP Nr XLI.276.14 z dnia 18.09.2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XLI.275.14 z dnia 18.09.2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobrodzień.pdf

PDFUchwała RP Nr XL.274.14 z dnia 30.07.2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Dołącz do czołówki.pdf

PDFUchwała RP Nr XL.273.14 z dnia 30.07.2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2014-2020.pdf

PDFUchwała RP Nr XL.272.14 z dnia 30.07.2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XL.271.14 z dnia 30.07.2014r. w sprawie ustalenia warunków częściowego zwalniania rodziców (opiekunów prawnych) z opłat za posiłki dzieci przebywających w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.pdf

PDFUchwała RP Nr XL.270.14 z dnia 30.07.2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XL.269.14 z dnia 30.07.2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli w Dobrodzieniu.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.268.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Olesno.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.267.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytyu długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na Termomodernizację wraz z adaptacją poddasza budynku PUP w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.266.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV.232.13 z dnia 19.12.2013r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.265.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr XXXIV.231.13 z dnia 19.12.2013r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.264.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.263.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.262.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego.pdf 

PDFUchwała RP Nr XXXIX.261.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działaności i sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2013.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.260.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego SP ZOL im. Królowej Karoli za rok 2013.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.259.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.258.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIX.257.14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2013 rok.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVIII.256.14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Oleskim a Gminą Radłów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVIII.255.14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV.232.13 z dnia 19.12.2013r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVIII.254.14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVIII.253.14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV.231.13 z dnia 19.12.2013r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVIII.252.14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVIII.251.14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2014.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVIII.250.14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2013.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVIII.249.14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działaności i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2013.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVII.248.14 z dnia 23.04.2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVII.247.14 z dnia 23.04.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nw Oleśnie Nr XLI.272.06 z dnia 27.04.20006r. (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVII.246.14 z dnia 23.04.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości, będących własnością Powiatu Oleskiego ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVII.245.14 z dnia 23.04.2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVI.244.14 z dnia 5.03.2014r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2014 rok.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVI.243.14 z dnia 5.03.2014r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVI.242.14 z dnia 5.03.2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Olesno.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXVI.241.14 z dnia 5.03.2014r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork - Namysłów - Olesno.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXV.240.14 z dnia 29.01.2014r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonlaenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXV.239.14 z dnia 29.01.2014r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXV.238.14 z dnia 29.01.2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXV.237.14 z dnia 29.01.2014r. w sprawie przystąpienia Powiatu Oleskiego jako członka wspierającego do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk z siedzibą w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXV.236.14 z dnia 29.01.2014r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2013-2016 wraz z perspektywą na lata 2017-2020 cz.II.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXV.236.14 z dnia 29.01.2014r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2013-2016 wraz z perspektywą na lata 2017-2020 cz.I.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIV.235.13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIV.234.13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIV.233.13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie dotacji przynawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIV.232.13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2014.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIV.231.13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie uchwalenia prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2014-2019.pdf

PDFUchwała Nr 619.2013 Składu Orzekajacego RIO w Opolu z dnia 16.12.2013r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIV.230.13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV.189.13 z dnia 21 marca 2013r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIV.229.13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIII.228.13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIII.227.13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.186.13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 21 marca 2013 roku.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIII.226.13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXIII.225.13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2014 roku.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXII.224.13 z dnia 30.10.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI.220.13 z dnia 16.10.2013r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXXII.223.13 z dnia 30.10.2013r. z dnia 30.10.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady w Oleśnie Nr XXIII.174.12 z dnia 27.12.2012r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXXII.222.13 z dnia 30.10.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXV.189.13 z dnia 21.03.2013r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXXII.221.13 z dnia 30.10.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXXI.220.13 z dnia 16.10.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXX.219.13 z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwały RP Nr XXIX.218.13 z dnia 26.07.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIX.217.13 z dnia 26.07.2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIX.216.13 z dnia 26.07.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.186.13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 21 marca 2013 roku.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIX.215.13 z dnia 26.07.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVIII.214.13 z dnia 27.06.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVIII.213.13 z dnia 27.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork-Namysłów-Olesno.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVIII.212.13 z dnia 27.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVIII.211.13 z dnia 27.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2012 rok.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVII.210.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV.189.13 z dnia 21.03.2013r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXVII.209.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Oleski zadania Gminie Praszka.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVII.208.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVII.207.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXIII.174.12 z dnia 27.12.2012r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXVII.206.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie przejęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu właściwości Gminy Praszka (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XXVII.205.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Powiatu Oleskiego na rok 2013.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVII.204.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2012.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVII.203.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2012.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVII.202.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działaności i sprawozdania finansowego SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli za rok 2012.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVII.201.13 z dnia 29.05.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2012.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVI.200.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV.189.13 z dnia 21 marca 2013 roku (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XXVI.199.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVI.198.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXIII.174.13 z dnia 27 grudnia 2012 roku (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XXVI.197.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5-lat w trybie bezprzetragowym części lokalu oznaczonego jako nr 8 znajdującego sie w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVI.196.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVI.195.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny oraz sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niz wartość rynkowa nieruchomości.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVI.194.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVI.193.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Oleskim na lata 2013-2020.pdf

PDFUchwała RP Nr XXVI.192.13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2013.pdf

PDFUchwała RP Nr XXV.191.13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie poparcia inicjatywy Gminy Bobolice zmierzające do budowy dwóch rond na terenie miasta Bobolice.pdf

PDFUchwała RP Nr XXV.189.13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2013-2019.pdf

PDFUchwała RP Nr XXV.188.13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXV.186.13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2013 rok.pdf

PDFUchwała RP Nr XXV.187.13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie kontynuacji realizacji w 2013 i 2014 roku projektu pn Wykorzystaj swój potencjał przez PCPR w Oleśnie (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XXV.190.13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚGW w Opolu na Przebudowę kotłowni i docieplenie stropodachów budynków ZSP Nr 1 w Praszce ul.Sportowa 8.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIV.185.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚGW w Opolu na Termomodrnizację budynku ZS w Oleśnie ul.Sądowej 2.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIV.184.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚGW w Opolu na Przebudowę kotłownni w budynkach ZSP Nr 1 w Praszce ul.Sportowej 8 9budynek dydaktyczny i warsztaty).pdf

PDFUchwała RP Nr XXIV.183.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII.173.12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIV.182.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIV.181.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXIII.174.12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIV.180.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIV.179.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie przyjęcia Planu rozwoju loklanego powiatu oleskiego na lata 2013-2015.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIV.178.13 z dnia 31.01.2013r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIII.177.12 z dnia 27.12.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIII.176.12 z dnia 27.12.2012r. w sprawie przyjęcia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XXIV.175.12 z dnia 27.12.2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2013 roku.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIII.174.12 z dnia 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2013.pdf

PDFUchwała Nr 47.2013 z dnia 25.01.2013r. Skałdu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała Nr 663.2012 z dnia 3.12.2012 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opini o przedłożonym projekcie uchwały o WPF Powiatu Oleskiego na lata 2013-2019.pdf

PDFUchwała RP Nr XXIII.173.12 z dnia 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2013-2019.pdf

PDFUchwała RP Nr XXII.172.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.147.12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20.06.2012r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXII.171.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXII.170.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXII.169.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie oleskim o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrodzieniu.pdf

PDFUchwała RP Nr XXII.168.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie oleskim o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie Śl..pdf

PDFUchwała RP Nr XXII.167.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce.pdf

PDFUchwała RP Nr XXII.166.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXII.165.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI1.123.12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26.04.2012r..pdf

PDFUchwała RP Nr XXII.164.12 z dnia 30.11.2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (...).pdf

PDFUchwała RP Nr XXI.163.12 z dnia 25.10.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XXI.162.12 z dnia 25.10.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa ZOZ w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XXI.161.12 z dnia 25.10.2012r, w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWO na lata 2007-2013 Działanie 2.2. Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych.pdf

PDFUchwała RP Nr XXI.160.12 z dnia 25.10.2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.pdf

PDFUchwała RP Nr XX.159.12 z dnia 26.09.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XX.158.12 z dnia 26.09.2012r. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadgimnazjalnej w Powiecie Oleskim o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie Śl..pdf

PDFUchwała RP Nr XX.157.12 z dnia 26.09.2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji pod nazwą Przez doświadczenie do sukcesu.pdf

PDFUchwała RP Nr XIX.156.12 z dnia 22.08.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XVI.123.12 z dnia 26.04.2012r..pdf

PDFUchwała RP Nr XIX.155.12 z dnia 22.08.2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Dołącz do najlepszych.pdf

PDFUchwała RP Nr XIX.154.12 z dnia 22.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XVIII.147.12 z dnia 20.06.2012r..pdf

PDFUchwała RP Nr XIX.153.12 z dnia 22.08.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XIX.152.12 z dnia 22.08.2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobrodzień.pdf

PDFUchwała RP Nr XIX.151.12 z dnia 22.08.2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XIX.150.12 z dnia 22.08.2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminnu Rady Społecznej SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli.pdf

PDFUchwała RP Nr XIX.149.12 z dnia 22.08.2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf

PDFUchwala RP Nr XVIII.148.12 z dnia 20.06.2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.147.12 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2012-2019.pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.146.12 z dnia 20.06.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.145.12 z dnia 20.06.2012r. w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Oleskim a Gminą Gorzów Śląski w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.144.12 z dnia 20.06.2012r. w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Oleskim a Powiatem Kluczborskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.143.12 z dnia 20.06.2012r. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjlanym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrodzieniu.pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.142.12 z d20.06.2012r. w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.141.12 z dnia 20.06.2012r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli.pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.140.12 z dnia 20.06.2012r. w sprawie statutu Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzajace nieważność uchwały RP w Olesnie Nr XVIII.139.12 z dnia 20.06.2012 roku.pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.139.12 z dnia 20.06.2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.107.12 z dnia 29.12.2011r..pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.138.12 z dnia 20.06.2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XVIII.137.12 z dnia 20.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2011 rok.pdf

PDFUchwała RP Nr XVII.136.12 z dnia 22.05.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XVII.135.12 z dnia 22.05.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.102.11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29.12.2011r..pdf

PDFUchwała RP Nr XVII.134.12 z dnia 22.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzialaności i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotbej w Olesnie za rok 2011.pdf

PDFUchwała RP Nr XVII.133.12 z dnia 22.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu za rok 2011.pdf

PDFUchwała RP Nr XVII.132.12 z dnia 22.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2011.pdf

PDFUchwała RP Nr XVII.131.12 z dnia 22.05.2012r. w sprawie przejęcie przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu właściwości Gminy Praszka dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012r..pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.130.12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XV.118.12 z dnia 15.03.2012r..pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.129.12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.91.11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.10.2011r..pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.128.12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Oleski zadania Gminie Dobrodzień.pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.127.12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.126.12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych stanowisk kierow..pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.125.12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za 2011 rok.pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.124.12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie kontynuacji w 2012 roku projektu pn WYKORZYSTASJ SWÓJ POTENCJAŁ przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.123.12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2012rok.pdf

PDFUchwała RP Nr XVI.122.12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf

PDFUchwała RP Nr XV.121.12 z dnia 15.03.2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn ROZWIŃ SKRZYDŁA - Nauczanie przez doświadczanie.pdf

PDFUchwała RP Nr XV.120.12 z dnia 15.03.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XV.119.12 z dnia 15.03.2012r.w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publiczne.pdf

PDFUchwała RP Nr XV.118.12 z dnia 15.03.2012r. w sprawie dotacji przyznawanym niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XV.117.12 z dnia 15.03.2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf 

PDFUchwała RP Nr XV.116.12 z dnia 15.03.2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odstekami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty rodz..pdf

PDFUchwała RP Nr XIV.115.12 z dnia 8.02.2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych o cyklu kształcenia 2 i 3-letnim, w zasadnicze szkoły zawodowe o cyklu 3-letnim.pdf

PDFUchwała RP Nr XIV.114.12 z dnia 8.02.2012r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr NK.III.4131.2.6.2012.AP z dnia 12.03.2012r. stwierdzające nieważność uchwały RP w Oleśnie Nr XIV.113.12.pdf

PDFUchwała RP Nr XIV.113.12 z dnia 8.02.2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf

PDFUchwała RP Nr XIV.112.12 z dnia 8.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Oleski - PUP w Oleśnie w charakterze partnera do realizacji projektu PO KLucz do biznesu 2!.pdf

PDFUchwała RP Nr XIV.111.12 z dnia 8.02.2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012r..pdf


PDFUchwała RP Nr XIII.110.11 z dnia 29.12.2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Oleśnie.pdf

PDFUchwała RP Nr XIII.109.11 z dnia 29.12.20011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.39.11 RP w Oleśnie z dnia 31.03.2011r..pdf

PDFUchwała RP Nr XIII.108.11 z dnia 29.12.20111 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.pdf

PDFWyrok WSA w Opolu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały RP w Olesnie w dnia 29.12.2011r. Nr XIII.107.11.pdf

PDFSkarga Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosząca o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIII.107.11 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29.12.2011r..pdf

PDFUchwała RP Nr XIII.107.11 z dnia 29.12.2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odstekami, odraczania terminu płatności.pdf

PDFUchwała RP Nr XIII.106.11 z dnia 29.12.2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2012 roku.pdf

PDFUchwała RP Nr XIII.105.11 z dnia 29.12.2011r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr XIII.104.11 z dnia 29.12.2011r. w sprawie zmiany Uchwały RP w Oleśnie Nr VI.46.11 z dnia 31.03.2011r..pdf

PDFUchwał RP Nr XIII.103.11 z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2012.pdf