Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru powiatu oleskiego

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 59060-2015 z dnia 2015-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olesno
Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru powiatu oleskiego
Termin składania ofert: 2015-03-26


Olesno: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru powiatu oleskiego
Numer ogłoszenia: 104258 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59060 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru powiatu oleskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru powiatu oleskiego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5, 71.35.50.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Geodesis Sp. z o.o., ul. . Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 219512,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 157820,00
 • Oferta z najniższą ceną: 157820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 350000,00
 • Waluta: PLN.

 

 

 

 

Olesno, dnia 2015-04-13                     

Nr RIZ. 272.3.2015

                                  

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie przesyła zawiadomienie  o wyniku postępowania na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla  obszaru powiatu oleskiego.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Geodesis Sp. z o.o. 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8.

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Termin wykonania

Punktacja w kryterium termin wykonania

Punktacja łączna

1.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Stodolna 31

328 656,00

0,3841

210

0,1428

0,5269

2.

Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.

40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100a

276 012,00

0,4574

195

0,1538

0,6112

3.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A..

35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1

288 441,15

0,4377

180

0,1666

0,6043

4.

PMG SILESIA spółka z o.o.

40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100a

220 662,00

0,5721

200

0,1500

0,7221

5.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o. 65-625 Zielona Góra, ul. Krośnieńska 3

292 740,00

0,4312

195

0,1538

0,5850

6.

Geokart- Internacional Sp. o.o.

35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

347 475,00

0,3633

150

0,2000

0,5633

8.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.,  31-530 Kraków, ul. Grzegórzecka 10

288 435,00

0,4377

180

0,1666

0,6043

9.

MERITUM –GEO Wojciech Grzesik, Piotr Grzesik s.c.

Kostomłoty Drugie, ul. Laskowa 145,  26-085 Miedziana Góra

350 000,00

0,3607

200

0,1500

0,5107

10.

MAGEL Sp. z o.o.

62-700 Turek, ul. Komunalna 4

248 000,00

0,5090

200

0,1500

0,6590

12.

Geodesis Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

157 820,00

0,8000

150

0,2000

1,0000

Pozostałe oferty:

 

 

Informuję ponadto, że odrzucono oferty firm:

 

 1. Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik  50-455 Wrocław, ul. Kniaziewicza 22/2

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w pkt 7 SIWZ określił termin wykonania maksimum 210, w/w Wykonawca w formularzu oferty podał termin 220 dni.

 

2. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.45-003 Opole, ul. Rybacka 15

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

       Uzasadnienie faktyczne:  W dniu 31.03.2015 roku zamawiający wezwał w/w firmę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W dniu 03.04.2015 r. Wykonawca przysłał pismo, w którym wyjaśnia, że: „w złożonej ofercie nasza cena brutto : 169.740,00 zł jest błędna. Nastąpiło z naszej strony przeoczenie i wpisano w formularzu ofertowym według sporządzonej kalkulacji cenę netto. Właściwa nasza cena brutto za wykonanie całości prac wynosi: 208.780,20 zł”. W  złożonym  piśmie brak wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

                                                                                                                                                                                 Stanisław Belka

                                                                                                                                                                                 Starosta Oleski

 

 

 

 

Wyjaśnienia

 

 

Pytanie 1

 

Czy przewidywana ilość punktów do inwentaryzacji to 894(73+58+583+180)?

 

Ad.1 Tak,  wszystkie punkty dotychczasowej osnowy wysokościowej oraz  naścienne ekscentry poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy ,będące w obszarze opracowania,  podlegają inwentaryzacji.

 

 

Pytanie 2

 

Czy można określić szacunkową liczbę punktów adaptowanych dla których istnieją tylko opisy słowne?

 

Ad.2 Nie , większość punktów posiada jedynie opis słowny, ale nie opracowywano zestawienia punktów z opisem słownym oraz punktów z opisem topograficznym, wg którego można byłoby określić procentowy udział punktów z opisem słownym.

 

Pytanie 3

 

Czy dla wszystkich punktów (projektowane, adaptowane)należy określić współrzędne płaskie z dokładnością I grupy?

 

Pytanie 4

 

Czy w przypadku punktów ściennych współrzędne można określić na podstawie konturów budynków istniejących na mapie numerycznej w PODGIK?

 

Ad.3 i Ad 4. Współrzędne punktów osnowy należy określić dla istniejących punktów dawnej osnowy wysokościowej włączonych do zmodernizowanej osnowy wysokościowej 3 klasy oraz punktów nowych zastabilizowanych i pomierzonych.  Nie dotyczy to 180 ekscentrów punktów osnowy poziomej, ponieważ oczywiście mają określone współrzędne X i Y. Wszystkie punkty podlegają pomiarowi sytuacyjnemu , mającemu na celu określenie współrzędnych X, Y . Obliczenia współrzędnych na podstawie konturu budynku można traktować tylko jako sprawdzenie poprawności pomiaru.

 

 

Pytanie 5

 

Jaka jest przewidywana wielkość projektowanej sieci osnowy wysokościowej 3 klasy:

 1. przewidywana wielkość ciągów-kilometry
 2. przewidywana ilość punktów 1094(894 punkty do inwentaryzacji + 200 punktów nowych) lub zgodnie z punktem II.2 warunków technicznych ok.600 pkt.

 

Ad. 5

a)      około 600 km

b)      około 600 pkt.   oraz około 180 punktów – ekscentrów osnowy poziomej .

 

 

Pytanie 6

 

Zamawiający podaje w Warunkach Technicznych wartości „około”(np.” około 583 punktów dawnej Klasy III, IV oraz innych ”, „przewidywana ilość nowych punktów do założenia około 200 szt.”, „wstępnie przewiduje się wykonanie około 600 reperów szczegółowej osnowy wysokościowej”) – proszę o doprecyzowanie wartości.

 

Ad.6 Wskazana w warunkach technicznych liczba 583 punktów dawnej III i IV klasy nie jest liczbą  odpowiadającą wszystkim punktom modernizowanej osnowy. Zakładając, że część punktów dawnej osnowy uległa uszkodzeniu, część ze względu na położenie nie zostanie włączona do zmodernizowanej osnowy wysokościowej 3 klasy, zamawiający przewiduje założenie około 200 nowych reperów, które łącznie z istniejącymi ( z wyłączeniem istniejących 180 kotew ściennych ekscentrów punktów poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy) reperami dawnej osnowy III i IV klasy utworzą zbiór ok. 600 punktów geodezyjnej osnowy wysokościowej 3 klasy .

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiatoleski.pl


Olesno: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru powiatu oleskiego
Numer ogłoszenia: 59060 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru powiatu oleskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru powiatu oleskiego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5, 71.35.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jako część swojej oferty zapewni wadium w wysokości: 4 000,00 zł Wadium może być wniesione: 1) pieniądzu na konto zamawiającego: 76 10203668 0000 5202 0015 7875 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust.53 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykonania minimum jednej pracy o wartości, co najmniej 50 000,00 zł., dotyczących zakładania osnów geodezyjnych (nie dotyczy osnów pomiarowych) w czasie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt. 3 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne- wykonawcy bądź osoby bezpośrednio zatrudnione przy realizacji zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój nr 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DOCFORMULARZ OFERTY.doc (23,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.doc (22,50KB)
DOCOŚWIADCZENIE Z ART. 22.doc (22,50KB)
DOCoświadczenie-grupa kapitałowa.doc (21,50KB)
DOCSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc (97,00KB)
PDFwarunki techniczne.pdf (2,91MB)