Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OLESKIEGO

Strona archiwalna

 


 

Olesno,  17.04.2015 r.

Nr RIZ.272.4.2015

 

 

 

 Wykonawcy 

(wg rozdzielnika)

 

Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Oleskiego

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

I. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Oleskiego:

 

CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU OLESKIEGO

CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU OLESKIEGO

 

wybrano oferty następujących wykonawców:

 

1. W części I zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, złożona przez:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą we Wrocławiu

53-659 Wrocław, ul. Sikorskiego 2-8

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 80%, warunki fakultatywne 20%).

 

2. W części II zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3, złożona przez:

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

90-520 Łódź, ul. Gdańska 132

Przedstawicielstwo Regionalne UNIQA TU SA w Warszawie

04-161 Warszawa, ul. Komorska 29/33

 

Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 90%, warunki fakultatywne 10%).

 

 

II. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryterium wyboru ofert dla I części zamówienia była najniższa cena – waga 80 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 20%.

Kryterium wyboru ofert dla II części zamówienia była najniższa cena – waga 90 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 10%.

 

 

III. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia złożone zostały następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych części zamówienia kryteriami ich oceny otrzymały ilość punktów, jak poniżej:

 

Numer oferty

Wykonawca

Część I zamówienia

Część II zamówienia

Cena oferty/ liczba punktów za cenę

Liczba punktów za warunki fakultatywne

Łączna liczba punktów

Cena oferty/ liczba punktów za cenę

Liczba punktów za warunki fakultatywne

Łączna liczba punktów

1

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Opolu

ul. Reymonta 14

45-066 Opole

116 864,00 zł/

35,76 pkt.

0,60 pkt

36,36 pkt

38 540,00 zł/

68,19 pkt

1,50 pkt

69,69 pkt

2

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA

Oddział we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego 45

50-77 Wrocław

104 986,00 zł/

39,80 pkt.

10,60 pkt

50,40 pkt

Nie złożono oferty

3

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawicielstwo Regionalne UNIQA TU SA w Warszawie

04-161 Warszawa, ul. Komorska 29/33

 

Nie złożono oferty

29 202,00 zł/

90,00 pkt

1,50 pkt

91,50 pkt

4

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą we Wrocławiu

53-659 Wrocław, ul. Sikorskiego 2-8

 

52 232,62 zł/

80,00 pkt

15,80 pkt

95,80 pkt

Nie złożono oferty

5

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Oddział we Wrocławiu

ul. Dąbrowskiego 44

50-547 Wrocław

65 911,20 zł/

63,40 pkt

8,40 pkt

71,80 pkt

Nie złożono oferty

6

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Oddział w Częstochowie

ul. Kawia 4/16

42-200 Częstochowa

Nie złożono oferty

31 124,00 zł/

84,44 pkt

0,00 pkt

84,44 pkt

7

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Oddział w Opolu

ul. Ozimska 5

45-057 Opole

73 132,00 zł/

57,14 pkt

13,00 pkt

70,14 pkt

Nie złożono oferty

 

 

 

IV. Informacja o odrzuceniu oferty.

 

1.      Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

2.      Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

 

V. Informacja o zawarciu umowy.

1.      Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.

2.      Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

a.      w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono  tylko jedną ofertę

albo

b.      w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za zainteresowanie postępowaniem
i złożone oferty.

Rozdzielnik:

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW , Biuro Regionalne w Opolu

ul. Reymonta 14, 45-066 Opole

 

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA, Oddział we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-77 Wrocław

 

 1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Przedstawicielstwo Regionalne UNIQA TU SA w Warszawie

04-161 Warszawa, ul. Komorska 29/33

 

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych z siedzibą we Wrocławiu

53-659 Wrocław, ul. Sikorskiego 2-8

 

 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział we Wrocławiu

ul. Dąbrowskiego 44, 50-547 Wrocław

 

 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Częstochowie

ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa

 

 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Oddział w Opolu

ul. Ozimska 5, 45-057 Opole

 

 

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiatoleski.pl


Olesno: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OLESKIEGO
Numer ogłoszenia: 73206 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OLESKIEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Oleskiego . Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części: 3.1.1. Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Oleskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 3.1.2. Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Oleskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) dodatkowe rozszerzone płatne ubezpieczenie Assistance 6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej - tzw. Zielona Karta..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju ubezpieczeń, które obejmuje zakres niniejszego zamówienia. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, w odniesieniu do zamówień uzupełniających zobowiązany jest zastosować stawki jednostkowe i składki zgodne ze złożoną ofertą.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia - tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

18.3. Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określona została we wzorach umów stanowiących załączniki nr 6 i 6a do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno pokój nr 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2015 godzina 13:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Oleskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Oleskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) dodatkowe rozszerzone płatne ubezpieczenie Assistance 6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej - tzw. Zielona Karta.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10


Poniżej zamieszczono prawidłowe definicje 3 klauzul: