Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargach Myślina

Strona archiwalna

 


 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

 

    Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r, poz. 518 z późn. zm.), ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Dane  dotyczące nieruchomości  oraz  warunki  przetargów :

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa,położone w Myślinie, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

  a) 710/61 i 707/61 na km.1 o łącznej powierzchni 0,0989 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania         Przestrzennego Gminy Dobrodzień w/w działki znajdują się w terenach do zalesienia.

  b) 217/121 na km.4 o powierzchni 0,0351 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy   Dobrodzień w/w działka znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 2. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oleśnie IV Wydziale Ksiąg Wieczystychprowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00055933/1.

 3. Nieruchomości oznaczone numerami działek 710/61, 707/61 na km.1 217/121 na km. 4położone w Myślinie nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiazń wobec czego nie ma przeszkód prawnychw rozporządzaniu nimi.

 4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 15.05.2014 r.

 5. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone były przetargiw dniach: 26.06.2014 r., 9.10.2014 r., 9.12.2014 r. i 19.02.15, które zakończyły się wynikami negatywnymi

 6. Przetargi odbędą się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie , przy ulicy Powstańców Śląskich 6, w pokoju nr 3 w dniu:

 7. 22.05.2015 r. o godz. 1100     na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.a)

 8. 22.05.2015 r. o godz. 1200 na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.b)

 9.  Ceny wywoławcze oraz minimalne postąpienia ustalone dla cen netto wynosić będą:

 10. dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. a) – 2 050,00 zł netto, a postąpienie nie może wynosić mniej niż 30,00 zł

 11. dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. b) –  800,00 zł netto, 10,00zł                                

 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

 13. dla nieruchomościopisanej wpkt. 1 lit. a)–300,00 zł.

 14. dla nieruchomości opisanejwpkt. 1 lit. b)–100,00 zł

  płatne najpóźniej  do dnia 19.05.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego nr 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875   w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników podlegać będzie zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

 16. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentamio upoważnieniu do działaniaw jej imieniu.

 17. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dniod daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu , który przetarg wygrał.

 18. Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani  mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.