Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu Praszka Zawisna

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

     Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm), ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na k.m. 1, o powierzchni 0,6097 ha.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Praszce obręb Zawisna, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na km.1, o powierzchni 0,6097 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr KW OP1L/00050279/3. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r. a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość nie zmieniła swojego przeznaczenia i znajduje się w strefie przemysłowo-składowej. Podstawowe przeznaczenie to zabudowa produkcyjna, wielkoprzestrzenne obiekty usługowe, urządzenia obsługi technicznej i transportowej.

 2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawieart.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 8.05.2014 r. złożyć wniosek o jej nabycie.

 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi:

 5. w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 8.11.2007 r., 24.01.2008 r., 24.04.2008 r. i 7.08.2008 r.,

 6. w drugiej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 22.10.2009 r., 7.01.2010 r.i 29.07.2010 r.,

 7. w trzeciej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 15.12.2011 r., 22.03.2012 r., 21.06.2012 r., 23.08.2012 r, 20.12.2012 r., 16.05.2013 r. i25.07.2013 r.,

 8. w czwartej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 27.06.2014 r., 28.08.2014 r,4.12.2014 r. i 19.02.15 r., które zakończyły się wynikami negatywnymi.

 9. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6, w  pokoju  nr  3, w dniu 22.05.2015 r., o godz. 1300

 10. Cena wywoławcza wynosić będzie129 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a minimalne postąpienie ustalone dla ceny netto 1 290,00 zł.

 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł, płatne najpóźniej  do dnia  19.05.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego Nr r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 13. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymidokumentami o upoważnieniu do działaniaw jej imieniu.

 14. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacićna konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

 15. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłoczniepoinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

       Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.