Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu Olesno


 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

    Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2014 r., poz. 518 z późn. zm.), ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Dworcowej, będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej numerami działek 1644/1, 1645/7, 5410/1, 5410/2, 5410/3 na  km.1, o łącznej powierzchni 0,0697 ha, dla której prowadzona jest  księga wieczysta OP1L/00030615/5.

Dane  dotyczące nieruchomości  oraz  warunki  przetargu:

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Oleśnie przy ul. Dworcowej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 1644/1, 1645/7, 5410/1, 5410/2, 5410/3 na  km.1, o łącznej powierzchni 0,0697 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OP1L/00030615/5.

  Pan zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w/w działki znajdują się w obszarze o dominującej zabudowie zwartej wielorodzinnej typu miejskiego oraz w obszarze koncentracji działalności gospodarczej.

 2. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościna podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 16.10.2014 r. złożyć wniosek o jej nabycie.

 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi w dniach 27.11.2014 r. i 20.02.2015 r., które zakończyły się wynikami negatywnymi.

 5. Przetarg odbędzie się dnia 22.05.2015 r. o godz. 900  w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ulicy Powstańców Śląskich 6, w pokoju nr 3.

 6. Cena wywoławcza wynosić będzie 30 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a minimalne postąpienie ustalone do ceny netto 300,00 zł

 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł, płatne najpóźniejdo dnia  19.05.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego Nrr-ku76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 9. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentamio upoważnieniu do działaniaw jej imieniu.

 10. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży, którego termin spisania ustalony zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

 11. Starosta Oleski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

       Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-04-2015
  przez: Bożena Wiesiołek
 • opublikowano:
  15-04-2015 13:41
  przez: Bożena Wiesiołek
 • zmodyfikowano:
  01-06-2015 12:36
  przez: Bożena Wiesiołek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 4471
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl