Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargach Dobrodzień

Strona archiwalna

 


 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G A C H

     Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali, stanowiących własność Powiatu Oleskiego.

Dane dotyczące lokali oraz warunki przetargów.

 1. Przedmiotem przetargów są lokale, znajdujące się w budynku położonym w Dobrodzieniu, przy ul. Lublinieckiej 19, na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntówi budynków numerami działek 2809 i 2813, o powierzchni 0,0869 ha, (KW OP1L/00049601/0). Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Dobrodzień nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień powyższe działki położone są w strefie – tereny zabudowy mieszkaniowej z udziałem drobnego przemysłu i rzemiosła:

  a) mieszkalny nr 3 - znajdujący się na I piętrze  budynku, o  powierzchni użytkowej 49,98 m2 wraz z 2 pomieszczeniami  przynależnymi w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 26,97 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i gruncie w wysokości  125/1000 cz.

  b) mieszkalny nr 4 - znajdujący się na II piętrze budynku, o  powierzchni użytkowej 104,01 m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o powierzchni 40,00 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych  budynków i gruncie w wysokości 233/1000 cz.                         

  c) użytkowy  nr 1 - znajdujący się na parterze budynku, o  powierzchni użytkowej 44,08 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych  budynków i gruncie w wysokości  71/1000 cz.

  d) użytkowy nr 2 - znajdujący się na parterze budynku, o  powierzchni użytkowej 71,51 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych  budynków i gruncie w wysokości 116/1000 cz.

 2. Nieruchomości oznaczone numerami działek 2809 i 2813 położone w Dobrodzieniu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 12.03.2015 r.

 4. Przetargi odbędą się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ulicy Powstańców Śląskich 6,w pokoju nr 3 w dniu:

  21.05.2015 r. o godz. 900     na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.a)

  21.05.2015 r. o godz. 1000 na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.b)

  21.05.2015 r. o godz. 1100     na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.c)

  21.05.2015 r. o godz. 1200 na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.d)

 5. Ceny wywoławcze oraz minimalne postąpienia ustalone dla cen wynosić będą:

  dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. a) – 71 700,00 zł a  postąpienie nie mniej niż 800,00 zł

  dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. b) –  161 600,00 zł a  postąpienie nie mniej niż 1 700,00 zł

  dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. c) –  68 300,00 zł a  postąpienie nie mniej niż 700,00 zł

  dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. d) –  111 000,00 zł a  postąpienie nie mniej niż 1 200,00 zł

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

  dla nieruchomości  opisanej w  pkt. 1 lit. a)  –     8 000,00 zł

  dla nieruchomości opisanej  w  pkt. 1 lit. b)   –  17 000,00 zł

  dla nieruchomości  opisanej w  pkt. 1 lit. c)  –     7 000,00 zł

  dla nieruchomości opisanej  w  pkt. 1 lit. d)   –  12 000,00 zł

  płatne najpóźniej  do dnia 18.05.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego nr 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników podlegać będzie zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

 8. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentamio upoważnieniu do działaniaw jej imieniu.

 9. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dniod daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetargwygrał.

 10. Zarząd Powiatu w Oleśnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

  Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.