Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu - Praszka

Strona archiwalna

 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

     Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Praszce, zabudowana budynkiem dydaktyczno – użytkowym, oznaczona w operacie ewidencji gruntówi budynków numerem działki 6/6  na k. m. 1, o powierzchni 0,3421 ha, uregulowanaw księdze wieczystej nr OP1L/00055072/7. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważnośćw dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z udziałem usług ogólnomiejskich i innych obiektów publicznych o charakterze finansowym, kulturowym, handlowym, reprezentacyjnym, oznaczonym jako strefa „II” tj. Strefa usługowo – mieszkaniowa (śródmiejska).

 2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnychw rozporządzaniu nią.

 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 8.01.2015 r. złożyć wniosek o jej nabycie.

 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi:

  w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 8.11.2012 r., 21.03.2013 r., 10.10.2013 r., 19.12.2013 r., 6.03.2013 i 22.05.2014 r.

  w drugiej procedurze odbył się przetarg w dniu 26.03.2015 r.,

   wszystkie zakończyły się wynikami negatywnymi.

 5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, przy ul. Powstańców  Śląskich  6 w  pokoju  nr  3, w dniu 9.07.2015  r., o godz. 1000 .

 6. Cena wywoławcza wynosić będzie 550 000,00 zł, a minimalne postąpienie 5 500,00 zł.

 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 60 000,00 zł, płatne najpóźniej  do dnia  6.07.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 9. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działaniaw jej imieniu.

 10. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygra.

 11. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

       Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3 w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.

 

 

Olesno  2015-07-16

 

 

I N F O R M A C J A

 

            Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, że w dniu 9.07.2015 r. o godz. 1000  w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ul. Powstańców Śl. 6 przeprowadzony został II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Praszce, zabudowanej budynkiem dydaktyczno – użytkowym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na km. 1 o powierzchni 0,3421 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr OP1L/00055072/7. Cena wywoławcza wynosiła 550 000,00 zł .

 

W wyżej wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden uczestnik, jak również nie wpłynęło określone w ogłoszeniu wadium.

 

Wobec powyższego uznaje się , że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.