Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych

Strona archiwalna

 

 

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 104020-2015 z dnia 2015-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olesno
Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań...
Termin składania ofert: 2015-05-14


Olesno: Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostki ewidencyjnej nr 160803_5 pod nazwą Olesno- obszar wiejski
Numer ogłoszenia: 153882 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104020 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostki ewidencyjnej nr 160803_5 pod nazwą Olesno- obszar wiejski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostki ewidencyjnej nr 160803_5 pod nazwą Olesno- obszar wiejski.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.41.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INFOGEO Marcin Kozieł, ul. Rzemieślnicza 3, 42-504 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138211,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 163590,00
 • Oferta z najniższą ceną: 72016,50 / Oferta z najwyższą ceną: 260000,00
 • Waluta: PLN.

 

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.powiatoleski.pl


 

 

 

Olesno, dnia 2015-05-07

 

 

Nr RIZ. 272.5.2015

                                  

WYJAŚNIENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  założenie inicjalnych  baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostki ewidencyjnej nr 160803_5 pod nazwą  Olesno- obszar wiejski.

 

Proszę o wyjaśnienie do zamówienia  na założenie inicjalnych  baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostki ewidencyjnej nr 160803_5 pod nazwą  Olesno- obszar wiejski.

1. Czy od 2010 wszystkie elementy mapy zasadniczej są wprowadzane do bazy na podstawie operatów technicznych? Czy w zakresie realizacji zlecenia jest również weryfikacja w/w operatów?

Odp.: Od 2010 r. w bazie znajdują się obiekty wektorowe wprowadzone na podstawie operatów technicznych, przy czym część obiektów pochodzi z bezpośredniego pomiaru, natomiast część z digitalizacji analogowej mapy zasadniczej. W stosunku do ostatniej grupy obiektów, które jako atrybut „Metoda pozyskania danych” posiadają zapis „Digitalizacja” , Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca w ramach umowy, zgodnie z  pkt V.4 lit. a warunków technicznych zmodyfikował istniejące obiekty bazy GeoInfo pochodzące
z digitalizacji, bądź też usunął je z bazy wprowadzając w ich miejsce obiekty pochodzące
z pomiaru

2. Proszę o informację, czy czynności wymienione w warunkach technicznych rozdział V 8) b), c), d) wykonuje Wykonawca czy Zamawiający? Jeśli podpunkty b) i c) należą do czynności Wykonawcy to proszę o informację:

 - o podanie listy podmiotów zarządzających sieciami z którymi należy wykonać uzgodnienia.

 - kto pokrywa koszty wykonania weryfikacji w przypadku gdy Gestorzy pobierają opłatę za taką usługę.

 -  ile dni mają Gestorzy na wykonanie uzgodnień?

Odp.: Opisane w pkt. V.8 lit. b-c-d czynności związane z założeniem baz GESUT wykona Zamawiający, przy czym w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci uzasadnionych uwag do inicjalnej bazy (pkt V.8 lit. c część druga zdania) Wykonawca dokona wprowadzenia zmian do inicjalnej bazy danych.

3. Czy istniejące w bazie Zamawiającego obiekty są po konwersji do zgodności z wygasłym Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 lutego 2012 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej? W zakresie baz danych BDOT500 i GESUT autor oprogramowania GEO-INFO dostosował już oprogramowanie.

Odp.: Do tej pory nie przeprowadzano konwersji. Bazy danych należy założyć w oparciu o dane przed konwersją, wg zasad opisanych w pkt. VII.5 warunków technicznych .

4. Program GEO-INFO nie umożliwia eksportu danych w formacie GML w związku z czym brak jest możliwości zrealizowania w tym zakresie zapisów warunków technicznych

Odp.: Tak obecnie niemożliwy jest eksport danych do formatu GML , jednakże w przypadku opracowania przez producenta oprogramowania GeoInfo  eksportu danych do formatu GML przed zakończeniem zakładania przez Wykonawcę  inicjalnej bazy danych , w tym wprowadzania do niej uzasadnionych uwag gestorów sieci, opisany w pkt VI   sposób przygotowania eksportu w plikach formatu „gml” będzie możliwy , stosownie do pkt. VII.5 warunków technicznych .

5. Czy są przewidziane pomiary terenowe w zakresie realizacji zlecenia?

Odp.: Nie warunki techniczne nie zakładają pomiaru terenowego

6. Zamawiający udostępni przeskanowane operaty techniczne czy oryginały?

Odp.: Operaty pomiarowe zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej- wielostronicowych plików PDF oraz plików rastrowych map zasadniczych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych  2000_6.

 

 

 

Olesno: Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostki ewidencyjnej nr 160803_5 pod nazwą Olesno- obszar wiejski.
Numer ogłoszenia: 104020 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostki ewidencyjnej nr 160803_5 pod nazwą Olesno- obszar wiejski..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostki ewidencyjnej nr 160803_5 pod nazwą Olesno- obszar wiejski..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 24.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jako część swojej oferty zapewni wadium w wysokości: 2 500,00 zł Wadium może być wniesione: 1) pieniądzu na konto zamawiającego: 76 10203668 0000 5202 0015 7875 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust.53 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • założenie minimum 1 bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) lub też ewidencji gruntów i budynków dla obszaru co najmniej 500 ha w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty dowód wpłaty wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- pokój nr 206 ul. Pieloka 21 46-300 Olesno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2015 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie- sekretariat ul. Pieloka 21 46-300 Olesno...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie