Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2015 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Strona archiwalna

 

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE.pdf (45,35KB)
 ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2015 roku w obszarach: 1) KULTURY, 2) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

I. Rodzaje zadań w wybranych obszarach wsparcia.

1. W OBSZARZE KULTURY:

 1. organizacja imprez kulturalnych poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych – m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, wystaw itp.;
 2. edukacja kulturalna i promocja dokonań artystycznych młodzieży;
 3. promocja dziedzictwa kulturowego powiatu poprzez wspieranie organizacji imprez i wydarzeń mających na celu troskę o stan dziedzictwa kulturowego rozumianego jako:
 1. ginące obyczaje ludowe, profesje, zabytki, miejsca związane  z istotnymi   dla historii kraju, regionu i powiatu wydarzeniami,
 2. wspieranie przedsięwzięć i programów edukacyjnych dot. ochrony   dziedzictwa kulturowego Powiatu,
 3. wspieranie działalności wydawniczej dot. dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego i zabytków Powiatu.

2. W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
 1. organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych odbywających się na terenie powiatu, w  tym dla osób niepełnosprawnych;
 2. organizacja zawodów i zajęć sportowych z elementami współzawodnictwa sportowego odbywających się na terenie Powiatu, w tym dla osób niepełnosprawnych;

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych w 2015 roku w poszczególnych OBSZARACH.

1. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w roku 2015 wynosi: - 5000,00 zł, w tym:

 1. na zadania w obszarze KULTURY - 2500,00 zł,
 2. na zadania w obszarze WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI - 2500,00 zł.

2. Wysokość dotacji na realizację zadania publicznego wynosi maksymalnie 5000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy Ustawy z dnia       24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2014r. poz. 1118 z późn. zm.),zwanej w dalszej części „Ustawą”, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Uchwała Nr 15/33/15 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy prowadzące działalność statutową na rzecz obszarów, których dotyczy niniejszy konkurs.

3.Priorytetowe obszary współpracy określa Uchwała Nr XXII/170/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia ” Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

4. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy   oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5. Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.

6. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

7.Oferty muszą podpisać i zaparafować osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

9. Zarząd Powiatu w Oleśnie przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych    w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadań publicznych powinna nastąpić w okresie wskazanym w ofercie, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 01 grudnia 2015 roku.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania    publicznego.

3.Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą   umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4.Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi   z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców powiatu oleskiego.

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 20 czerwca 2015 roku, do godz. 12.00.

2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

3. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

4. Oferty wraz załącznikami, w zależności od rodzaju obszaru współpracy, winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Konkurs ofert: REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU KULTURY – 2015”. 
lub „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI – 2015”.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

2.Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

3.Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający:

 1. informację o liczbie zgłoszonych ofert,
 2. nazwy podmiotów i zadań,
 3. uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy,
 4. proponowana kwoty dotacji przyznanych na wsparcie realizacji zadań.

4. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Oleśnie wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu w Oleśnie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

5. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących

    kryteriów:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy;
 2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy będą realizować zadanie publiczne;
 4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oleśnie.

7. Lista podmiotów wraz z nazwą zadania i wysokością przyznanych środków, które otrzymają dotację na realizację zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej  powiatu oleskiego – www.powiatoleski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

VII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych

w 2014 roku.

1. W 2014 roku Zarząd Powiatu w Oleśnie zabezpieczył w budżecie powiatu oleskiego kwotę 5000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Przekazano: 5000,00 zł.

Wykorzystano: 5000,00 zł.

 

Pliki do pobrania:

PDFuchwała-ogłoszenie.pdf (31,24KB)

PDFRegulamin przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.pdf (116,50KB)

DOCWzor_oferty.doc (108,50KB)