Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg pisemny ofertowy na najem budynku położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej 5 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki 520 na k.m. 1 .

Strona archiwalna

 

                                            Olesno, dnia  17 czerwca 2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

 

      Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu , ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), ogłasza przetarg pisemny ofertowy na najem budynku położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej 5 znajdującego się na nieruchomości  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki 520  na k.m. 1  .

 

Dane  dotyczące lokali użytkowych  oraz  warunki  przetargu :

Przedmiotem przetargu jest najem budynku położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej 5 znajdującego się na nieruchomości  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki 520  na k.m. 1.

 • powierzchnia użytkowa budynku wynosi 105 m2
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu zastrzega, że w budynku będącym przedmiotem przetargu musi być prowadzona działalność  nie konkurująca z  obecną i planowaną działalnością SP ZOL pod rygorem rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia.
 2. Budynek stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim. Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Dobrodzień nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Oferty należy składać do dnia  20 lipca 2015 roku  w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu , ul. Oleska 5 – sekretariat  do godz. 9:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych „Przetarg najem budynku”. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2015r. o godz. 9:00  w gabinecie Dyrektora.
 4. Cena wywoławcza stawki czynszu wynosić będzie 13,00 zł/m2 zł + 23% VAT
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu na w/w lokal jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł, płatne najpóźniej do dnia  17.07.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu Nr r-ku 63 2030 0045 1110 0000 0201 7250. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który  przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu za najem. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który nie wygra przetargu, podlega zwrotowi na wskazany  rachunek  bankowy  bez  oprocentowania.  

 1. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi  dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.
 2. Umowa najmu zawarta zostanie na okres 3 lat.
 3. Termin zawarcia umowy najmu ustalony zostanie w ciągu 14 dni od daty zakończenia przetargu .
 4. Czynsz obliczony według stawki ustalonej w przetargu , osoba wygrywająca przetarg winna wpłacać, przez cały okres najmu, na konto SP ZOL wskazane w umowie najmu, w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku. Wynajmujący może zmienić stawkę czynszu na dzień 1 stycznia danego roku o ogłoszony przez Ministra Finansów przewidywany wskaźnik inflacji na dany rok.

O zmianie wysokości czynszu Wynajmujący pismem zawiadomi Najemcę 

 1. Koszty związane z przystosowaniem lokalu do wybranego przez najemcę sposobu użytkowania ponosi najemca.
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie  poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

 

Dodatkowe informacje o budynku  będącym przedmiotem przetargu oraz wgląd do wzoru umowy najmu  można uzyskać w sekretariacie Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5- gabinet Dyrektora.