Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2015 roku w obszarze KULTURY, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność

Strona archiwalna

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2015 roku w obszarze  KULTURY.

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2015 roku w obszarze  KULTURY, z dnia 29 czerwca 2015 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpłynęła jedna oferta.

 

W dniu 6 sierpnia 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Oleśnie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwałą nr 15/36/15  z dn. 18 maja 2015 roku.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w obszarze  KULTURY – wpłynęła jedna oferta.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

STOWARZYSZENIE "PRO MUSICA VIVA" przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Oleśnie

Wielkie Przedmieście 33

46-300 Olesno

Organizacja imprez kulturalnych poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych –

m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, wystaw itp.

CYKL AUDYCJI„ODKRYWCY MUZYKI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POWIATU OLESKIEGO

2500,00

 

 

 

 

 Oferta złożona w otwartym konkursie ofert spełnia wymogi formalne i prawne, wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014r. poz. 1118 z późn. zm..) oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

Po dokonaniu oceny spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, Komisja postanowiła przyjąć w/w ofertę, podpisać umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz przyznać dotację w kwocie 2.500,00 zł. (dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

 

 

 

 

ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

 

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2015 roku w obszarze KULTURY, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 1. Rodzaje zadań w wybranych obszarach wsparcia

 

1. W OBSZARZE KULTURY:

 1. organizacja imprez kulturalnych poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych –        m.in. festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, wystaw itp.;
 2. edukacja kulturalna i promocja dokonań artystycznych młodzieży;
 3. promocja dziedzictwa kulturowego powiatu poprzez wspieranie organizacji imprez i wydarzeń mających na celu troskę o stan dziedzictwa kulturowego rozumianego jako :
 1. ginące obyczaje ludowe, profesje, zabytki, miejsca związane  z istotnymi   dla historii kraju, regionu i powiatu wydarzeniami,
 2. wspieranie przedsięwzięć i programów edukacyjnych dot. ochrony   dziedzictwa kulturowego Powiatu,
 3. wspieranie działalności wydawniczej dot. dziedzictwa kulturowego, ze

szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego i zabytków Powiatu.

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych

w 2015 roku w poszczególnych OBSZARACH.

 

1. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje wspierające

realizację zadań publicznych w roku 2015 wynosi: - 5000,00 zł, w tym na zadania w obszarze KULTURY - 2500,00 zł.

2.Wysokość dotacji na realizację w/w  zadania publicznego może wynosić

   maksymalnie 2500,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy Ustawy z dnia       24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2014r. poz. 1118 z późn. zm.),zwanej w dalszej części „Ustawą”, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.), Uchwała Nr 15/33/15 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania otwartego konkursu ofert
na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy prowadzące działalność statutową na rzecz obszarów, których dotyczy niniejszy konkurs.

3.Priorytetowe obszary współpracy określa Uchwała Nr XXII/170/12 Rady Powiatu
w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia ” Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

4.Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy

  oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku  
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5. Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.

6. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego

rejestru lub ewidencji.

7.Oferty muszą podpisać i zaparafować osoby, które są upoważnione
do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

9. Zarząd Powiatu w Oleśnie przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych

   w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadań publicznych powinna nastąpić w okresie wskazanym w ofercie, nie

wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 01 grudnia 2015 roku.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania

   publicznego.

3.Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą   umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4.Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi
  z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców powiatu oleskiego.

 

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 27 lipca 2015 roku, do godz. 12.00.

2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa

    Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

3. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami pocztą, o zachowaniu terminu

    decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

4. Oferty wraz załącznikami, w zależności od rodzaju obszaru współpracy, winny być

    złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Drugi konkurs ofert: REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU KULTURY – 2015”. 
 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu    składania ofert.

2.Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona
 po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

3.Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez

  Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest

  protokół zawierający:

 1. informację o liczbie zgłoszonych ofert,
 2. nazwy podmiotów i zadań,
 3. uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy,
 4. proponowana kwoty dotacji przyznanych na wsparcie realizacji zadań.

 

4. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Oleśnie wchodzą

    przedstawiciele Zarządu Powiatu w Oleśnie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

 

5. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących

    kryteriów:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy;

 1. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 1. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja

pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy będą realizować

zadanie publiczne;

 1. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 2. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę

społeczną członków;

 1. ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu

    w Oleśnie.

7. Lista podmiotów wraz z nazwą zadania i wysokością przyznanych środków, które

    otrzymają dotację na realizację zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej  powiatu oleskiego – www.powiatoleski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

 

VII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych

w 2014 roku.

 1. W 2014 roku Zarząd Powiatu w Oleśnie zabezpieczył w budżecie powiatu oleskiego kwotę 5000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

Przekazano: 5000,00 zł.

Wykorzystano: 5000,00 zł.