Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - remont nawierzchni na mostach i przepustach w m. Borki Wielkie

WYBÓR OFERTY

W przetargu nieograniczonym nr 5/PN/2015 z dnia 2015-07-15 na wykonanie remontów nawierzchni na obiektach mostowych (DP 1946 O) i przepustach okularowych (DP 1947 O) w m. Borki Wielkie  złożono 5 ważnych ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, która spełnia wszystkie postawione wymagania i zaoferowała najniższą cenę.

 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

54 017,42 zł

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”,

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

63 006,28 zł

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

65 778,31 zł

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika,

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

77 873,39 zł

HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

42-283 Boronów, ul. Częstochowska 14

80 000,32 zł


 

Ogłoszenie o zamówieniu

(na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznej na obiektach mostowych (DP 1946 O) i przepustach okularowych (DP 1947 O) w m. Borki Wielkie

 

Zakres robót zgodny z przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do SIWZ

CPV:        45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

Do 31 sierpnia 2015

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 ustawy.

3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 10 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wysokość ceny ofertowej – 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 15.07.2015 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2015-07-07

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (27,10KB)
DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (33,50KB)
PDFOferta_druk.pdf (53,66KB)
DOCOferta_druk.doc (38,00KB)
PDFOświadczenie art22.pdf (55,37KB)
PDFPrzedmiar - mosty Borki Wielkie 2015.pdf (23,82KB)
PDFPrzedmiar - przepust okularowy Borki Wielkie 2015.pdf (22,88KB)
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (63,00KB)
PDFSpecyfikacja techniczna nawierzchnia mosty Borki Wielkie.pdf (501,26KB)
PDFUmowa_wzór.pdf (44,56KB)