Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg - przebudowa drogi powiatowej 1952 O Rzędowice

Wybór oferty - przetarg 6/PN/2015

W przetargu nieograniczonym nr 6/PN/2015 na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1952 O w m. Rzędowice  złożono 7 ofert, spośród których wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40, która spełnia wszystkie postawione wymagania i uzyskała największą ilość punktów.

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

 

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Liczba pkt dla kryterium cena

Gwarancja

Liczba pkt dla kryterium gwarancja

Suma punktów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

109 207,25 zł

90,00

48 m-cy

6,67

96,67

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

 

LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

119 407,79 zł

82,31

72 m-ce

10,00

92,31

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

129 227,74 zł

76,06

72 m-ce

10,00

86,06

P.H.U. „OLS” Adam Benski, 42-700 Lubliniec,

ul. Chopina 2

144 001,27 zł

68,25

72 m-ce

10,00

78,25

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów,

ul. Grabińska 8

115 772,24 zł

84,90

72 m-ce

10,00

94,90

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.,

42-141 Przystajń, ul. Słoneczna 11

142 671,14 zł

68,89

72 m-ce

10,00

78,89

BITUM Sp. z o.o. Lipie Śl.

ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec

125 100,41 zł

78,57

72 m-ce

10,00

88,57

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1952 O w m. Rzędowice obejmuje następujący zakres robót na odcinku o łącznej długości  500 mb:

 • Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni – 2 350 m2
 • Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 2 350 m2
 • Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonem – 239,8 ton
 • Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II  o gr. 4 cm warstwa ścieralna  – 2 350 m2
 • Wykonanie poboczy z klińca 0-31,5 mm – 1 000 m2

 

CPV:      45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 30 września 2015

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.

3. Wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 20 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:

- wysokość ceny ofertowej - 90%

- długość gwarancji - 10%

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 23.07.2015 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2015-07-08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc
PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf
DOCOferta_druk.doc
PDFOferta_druk.pdf
PDFOświadczenie art22.pdf
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf
PDFPrzedmiar - przebudowa DP 1952 O w m. Rzędowice.pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna Rzędowice.pdf
PDFUmowa wzór.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-07-2015
  przez: Roman Jokiel
 • opublikowano:
  08-07-2015 14:07
  przez: Roman Jokiel
 • zmodyfikowano:
  04-08-2015 09:19
  przez: Roman Jokiel
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 2751
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl