Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - przebudowa drogi powiatowej 1949 O Łomnica

Wybór oferty - przetarg 7/PN/2015

W przetargu nieograniczonym nr 7/PN/2015 na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1949 O w m. Łomnica  złożono 7 ofert, spośród których wybrano ofertę firmy P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, która spełnia wszystkie postawione wymagania i uzyskała największą ilość punktów.                                          

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wszystkich ofert:

Nazwa firmy

Oferowana cena brutto

Liczba pkt dla kryterium cena

Gwarancja

Liczba pkt dla kryterium gwarancja

Suma punktów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD”

46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40

155 372,05 zł

90,00

48 m-cy

6,67

96,67

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

LARIX Sp. z o.o.,

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

167 646,54 zł

83,41

72 m-ce

10,00

93,41

Remost Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna,

 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

182 175,92 zł

76,76

72 m-ce

10,00

86,76

P.H.U. „OLS” Adam Benski,

42-700 Lubliniec, ul. Chopina 2

190 000,68 zł

73,60

72 m-ce

10,00

83,60

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika,

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

159 291,78 zł

87,79

72 m-ce

10,00

97,79

ADAC-LEWAR Sp. z o.o.,

42-141 Przystajń, ul. Słoneczna 11

178 566,48 zł

78,31

72 m-ce

10,00

88,31

BITUM Sp. z o.o.

Lipie Śl. ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec

163 099,78 zł

85,74

72 m-ce

10,00

95,74

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1949 O w m. Łomnica obejmuje następujący zakres robót na odcinku o łącznej długości  680 mb:

 • Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni – 3 480 m2
 • Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 3 480 m2
 • Ręczne wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonem – 174 ton
 • Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II  o gr. 4 cm warstwa ścieralna  – 3 480 m2
 • Ułożenie ścieku z elementów betonowych w miejsce istniejącego – 450 mb
 • Ułożenie blachy ryflowanej na zjazdach – 32 m2
 • Wykonanie poboczy z klińca 0-31,5 mm – 990 m2

 

CPV:      45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

do 30 września 2015

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy

1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.

3. Wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 20 000 m2.

Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

 1. Informacja na temat wadium

Nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:

- wysokość ceny ofertowej - 90%

- długość gwarancji - 10%

 1. Miejsce i termin składania ofert

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat), nie później niż 23.07.2015 r. do godziny 1000.

 1. Termin związania ofertą

30 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2015-07-08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (27,13KB)
DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (33,50KB)
PDFOferta_druk.pdf (51,72KB)
DOCOferta_druk.doc (38,50KB)
PDFOświadczenie art22.pdf (52,68KB)
PDFOświadczenie-grupa kapitałowa.pdf (26,84KB)
PDFPrzedmiar - przebudowa DP 1949 O w m. Łomnica.pdf (25,26KB)
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (83,36KB)
PDFSpecyfikacja techniczna Łomnica.pdf (503,04KB)
PDFUmowa wzór.pdf (60,56KB)