Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - VI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położone w Myślinie

Strona archiwalna

  

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G A C H


Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), ogłasza VI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargów:

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Myślinie, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

a) 710/61 i 707/61 na km.1 o łącznej powierzchni 0,0989 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień w/w działki znajdują się w terenach do zalesienia.

b) 217/121 na km.4 o powierzchni 0,0351 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan    zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień w/w działka znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 1. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oleśnie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00055933/1.
 2. Nieruchomości oznaczone numerami działek 710/61, 707/61 na km.1 i 217/121 na km. 4  położone w Myślinie nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 15.05.2014 r.
 4. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone były przetargi  w dniach: 26.06.2014 r., 9.10.2014 r., 9.12.2014 r., 19.02.15 i 22.05.2015 r., które zakończyły się wynikami negatywnymi
 5. Przetargi odbędą się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ulicy Powstańców Śląskich 6, w pokoju nr 3 w dniu:
 • 2.10.2015 r. o godz. 10.00 na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.a)
 • 2.10.2015 r. o godz. 11.00 – na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.b)
 1. Ceny wywoławcze oraz minimalne postąpienia ustalone dla cen netto wynosić będą:
 • dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. a) – 2 050,00 zł netto, a postąpienie nie może wynosić mniej niż 30,00 zł
 • dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. b) – 800,00 zł netto, a postąpienie nie może wynosić mniej niż 10,00  zł
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
 • dla nieruchomości  opisanej w  pkt. 1 lit. a) – 300,00 zł.
 • dla nieruchomości opisanej w pkt. 1 lit. b) – 100,00 zł

płatne najpóźniej  do dnia 29.09.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego nr 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników podlegać będzie zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami  o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.
 3. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.
 4. Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani  mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 6.