Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Dobrodzieniu, ul. Lubliniecka

Strona archiwalna

 


 


O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G A C H

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali, stanowiących własność Powiatu Oleskiego.

Dane dotyczące lokali oraz warunki przetargów.

  1. Przedmiotem przetargów są  lokale, znajdujące się w budynku położonym w Dobrodzieniu, przy  ul. Lublinieckiej 19, na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 2809 i 2813, o łącznej powierzchni 0,0869 ha, (KW OP1L/00049601/0). Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Dobrodzień nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień powyższe działki położone są w strefie – tereny zabudowy mieszkaniowej z udziałem drobnego przemysłu i rzemiosła:

a) mieszkalny nr 3 - znajdujący się na I piętrze  budynku, o  powierzchni użytkowej 49,98 m2 wraz z 2 pomieszczeniami  przynależnymi w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 26,97 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i gruncie w wysokości  125/1000 cz.

b) mieszkalny nr 4 - znajdujący się na II piętrze budynku, o  powierzchni użytkowej 104,01 m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o powierzchni 40,00 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych  budynków i gruncie w wysokości 233/1000 cz.                         

c) użytkowy  nr 1 - znajdujący się na parterze budynku, o  powierzchni użytkowej 44,08 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych  budynków i gruncie w wysokości  71/1000 cz.

d) użytkowy nr 2 - znajdujący się na parterze budynku, o  powierzchni użytkowej 71,51 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych  budynków i gruncie w wysokości 116/1000 cz.

  1. Nieruchomość oznaczona numerami działek 2809 i 2813 położona w Dobrodzieniu oraz w/w lokale nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 12.03.2015 r.
  3. Przetargi odbędą się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem  Starostwa Powiatowego  w  Oleśnie, przy ulicy  Powstańców  Śląskich 6, w  pokoju  nr  3 w dniu :

1.10.2015 r. o godz. 900     na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.a)

1.10.2015 r. o godz. 1000 na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.b)

1.10.2015 r. o godz. 1100     na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.c)

1.10.2015 r. o godz. 1200 na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.d)

 

 

  1. Ceny wywoławcze oraz minimalne postąpienia ustalone dla cen wynosić będą:

dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. a) – 58 000,00 zł a  postąpienie nie mniej niż    580,00 zł

dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. b) –  130 000,00 zł a  postąpienie nie mniej niż 1 300,00 zł

dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. c) –  55 000,00 zł a  postąpienie nie mniej niż   550,00 zł

dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. d) –  90 000,00 zł a  postąpienie nie mniej niż   900,00 zł

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

dla nieruchomości  opisanej w  pkt. 1 lit. a)  –     6 000,00 zł

dla nieruchomości opisanej  w  pkt. 1 lit. b)   –  14 000,00 zł

dla nieruchomości  opisanej w  pkt. 1 lit. c)  –     6 000,00 zł

dla nieruchomości opisanej  w  pkt. 1 lit. d)   –  10 000,00 zł

płatne najpóźniej do dnia 28.09.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego nr 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875   w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników podlegać będzie zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
  2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami  o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.
  3. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni  od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.
  4. Zarząd Powiatu w Oleśnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.