Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha.

Strona archiwalna

 


 


O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

     Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Praszce, zabudowana budynkiem dydaktyczno – użytkowym, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki  6/6  na k. m. 1, o powierzchni  0,3421 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr OP1L/00055072/7. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z udziałem usług ogólnomiejskich i innych obiektów publicznych o charakterze finansowym, kulturowym, handlowym, reprezentacyjnym, oznaczonym jako strefa „II” tj. Strefa usługowo – mieszkaniowa (śródmiejska).

 2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 8.01.2015 r. złożyć wniosek o jej nabycie.

 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi:

  w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 8.11.2012 r., 21.03.2013 r., 10.10.2013 r., 19.12.2013 r., 6.03.2013 i 22.05.2014 r.

  w drugiej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 26.03.2015 r. i 9.07.2015 r.

   wszystkie zakończyły się wynikami negatywnymi.

 5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w  Oleśnie, przy ul. Powstańców Śląskich 6, w  pokoju  nr  3, w dniu 15.10.2015  r., o godz. 1000

 6. Cena wywoławcza wynosić będzie 400 000,00 zł, a minimalne postąpienie 4 000,00 zł.

 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40 000,00 zł, płatne najpóźniej  do dnia 12.10.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie  Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 9. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.

 10. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacićna konto Starostwa Powiatowego w Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygra.

 11. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

       Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.