Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Stara Prosna w miejscowości Gorzów Śląski i Więckowice

Strona archiwalna

 

                                                                                  Olesno, dnia 10 listopada 2015 r.

OŚR.6330.1.4.2015

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem nr KOL-EM/GPW/54/15 z dnia 26 października 2015 r. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Olesno z siedzibą w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 26 w sprawie ustalenia linii brzegowej dla cieku rzeka Stara Prosna w km 0+00 – 2+108 w miejscowościach: Gorzów Śląski i Więckowice, gmina Gorzów Śląski, po rozpatrzeniu wniosku nr KOL-EM/GPW/72/15 z dnia 04 listopada 2015 r. o wycofanie powyższego wniosku

 

Starosta Oleski

umarza postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegowej dla cieku rzeka Stara Prosna

jako bezprzedmiotowe.

 

 

            Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Olesno z siedzibą w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 26 wystąpił w dniu 26 października 2015 r. z wnioskiem o ustalenie linii brzegowej dla cieku rzeka Stara Prosna w km 0+00 – 2+108 w miejscowościach: Gorzów Śląski i Więckowice, gmina Gorzów Śląski.

Pismem nr KOL-EM/GPW/72/15 z dnia 04 listopada 2015 r. Pan Krzysztof Peciak, kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Olesno wycofał uprzednio złożony wniosek, w związku z tym sprawa nie może być merytorycznie rozstrzygnięta, zaś przedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

          Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Starosty Oleskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

  1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Olesno
  2. Gmina Gorzów Śląski
  3. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z treścią art. 49 Kpa
  4. a/a

A.D.


Olesno, dnia 26 października 2015 r.

 

Nr OŚR.6330.1.4.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 9. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.469):                                                                            

zawiadamiam

że w dniu 26 października 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu O/Olesno, w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Stara Prosna w km 0+000 do km 2+108 w miejscowości Gorzów Śląski i Więckowice Gmina Gorzów Śl., w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego gruntów pokrytych wodami płynącymi.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 pokój Nr 5, telefon (034) 3597833 wewn.104.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące powyższej sprawy, należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

 

Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim .

Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie

a/a