Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Powiatu Oleskiego, położonych w Radawiu, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 1086 na km. 4 i 1156 na km. 7.

Strona archiwalna

 O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G A C H

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm), ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Powiatu Oleskiego, położonych w Radawiu, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 1086 na km. 4 i 1156 na km. 7.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargów:

 1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości rolne, stanowiące własność Powiatu Oleskiego, położone w Radawiu, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

  a) 1086 na km. 4 o powierzchni 1,2300 ha 

  b) 1156 na km. 7 o powierzchni 6,0000 ha

  Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zębowice uchwalonym przez Radę Gminy Zębowice uchwałą Nr XXIII/155/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., w/w działki położone są na terenie oznaczonym symbolem R1 – obszary rolne o dużej przydatności dla rolnictwa, wyłączone z zabudowy.

 2. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Oleśnie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1L/00046565/4.

 3. Nieruchomości oznaczone numerami działek 1086 na km. 4 i 1156 na km. 7 położone w Radawiu, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań, wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

 4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 29.10.2015 r. złożyć wniosek o ich nabycie.

 5. Przetargi odbędą się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ulicy Powstańców Śl. 6, w pokoju nr 3, w dniu:

   30.11.2015 r., o godz. 1000  - na nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.a,

   30.11.2015 r., o godz. 1200  - na  nieruchomość opisaną w pkt.1 lit.b.

 6. Ceny wywoławcze oraz minimalne postąpienia wynosić będą:

- dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. a) – 45 000,00 zł, a postąpienie nie może wynosić mniej niż 450,00 zł

- dla nieruchomości opisanej w pkt.1 lit. b) – 192 000,00 zł, a postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 920,00 zł

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

  - dla nieruchomości opisanej w pkt. 1 lit. a) – 5 000,00 zł

  - dla nieruchomości opisanej w pkt. 1 lit. b) – 20 000,00 zł

  płatne najpóźniej do dnia 25.11.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego nr 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 3. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.

 4. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

 5. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 6.