Przejdź do treści strony WCAG

Konkurs ofert wynajem budynku

                                        

    Olesno, dnia  2 grudnia 2015 r.

 

 

 

                                               KONKURS OFERT

 

      Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu , ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień działając na podstawie uchwały Nr XXXX/276/02 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie:

- przyjęcia zasad zbycia majątku trwałego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,

- przyjęcia zasad wydzierżawiania lub wynajęci majątku trwałego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,

ogłasza konkurs ofert na najem budynku położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej 5 znajdującego się na nieruchomości  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki 520  na k.m. 1  .

 

Dane  dotyczące lokali użytkowych  oraz  warunki  konkursu:

Przedmiotem konkursu ofert jest najem budynku położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej 5 znajdującego się na nieruchomości  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki 520  na k.m. 1  .

 

 • powierzchnia użytkowa budynku wynosi 105 m2

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu zastrzega, że w budynku będącym przedmiotem konkursu musi być prowadzona działalność  nie konkurująca z  obecną i planowaną działalnością SP ZOL pod rygorem rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia.
 2. Budynek stanowiący przedmiot konkursu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim. Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Dobrodzień nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Oferty należy składać do dnia  10 grudnia 2015 roku  w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu , ul. Oleska 5 – sekretariat  do godz. 9:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert  -najem budynku”. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2015r. o godz. 9:10  w gabinecie Dyrektora.
 4. Cena wywoławcza stawki czynszu wynosić będzie  13,00 zł/m2 zł + 23% VAT
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert na w/w lokal jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł, płatne najpóźniej do dnia  09.12.2015 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu Nr  r-ku    63 2030 0045 1110 0000 0201 7250.  Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika , który  konkurs ofert  wygrał , zaliczone zostanie na poczet czynszu za najem . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał konkurs, od zawarcia umowy najmu. 

  Wadium wpłacone przez uczestnika , który nie wygra konkursu ofert, podlega zwrotowi                                   na wskazany  rachunek  bankowy  bez  oprocentowania .  

 1. Osoba reprezentująca w konkursie osobę prawną, winna okazać się stosownymi  dokumentami o upoważnieniu do działania  w jej imieniu.
 2. Umowa najmu zawarta zostanie na okres 3 lat.
 3. Termin zawarcia umowy najmu ustalony zostanie w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.
 4. Czynsz obliczony według stawki ustalonej w konkursie, osoba wygrywająca winna wpłacać, przez cały okres najmu, na konto SP ZOL wskazane w umowie najmu, w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku. Wynajmujący może zmienić stawkę czynszu na dzień 1 stycznia danego roku o ogłoszony przez Ministra Finansów przewidywany wskaźnik inflacji na dany rok.

O zmianie wysokości czynszu Wynajmujący pismem zawiadomi Najemcę 

 1. Koszty związane z przystosowaniem lokalu do wybranego przez najemcę sposobu użytkowania ponosi najemca.
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert, o czym niezwłocznie  poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie  o przetargu.

 

     Dodatkowe informacje o budynku  będącym przedmiotem konkursu ofert oraz wgląd do wzoru umowy najmu  można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5- gabinet Dyrektora.