Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe o cenę na sporzadzenie uproszczonych planów urzadzenia lasu.....

Strona archiwalna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla wsi położonych na terenie gminy Praszka i miasta Praszka.

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840              REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

 1. Oferent

Podmiot realizujący zamówienie winien wykazać się posiadaniem  wiedzy i doświadczenia – wykonanie minimum dwóch prac polegających na sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasu dla powierzchni co najmniej 500 ha każda,

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2016 r. należy wyłożyć plany w gminach

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana do dnia 29.01.2016 roku do godz. 11:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: fundusze@powiatoleski.pl,
 2. faksem na nr: 34 359 78 45,
 3. poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnie                       ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„OFERTA – LASY 2016”

 1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej - 100%

Punktacja za cenę:

, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

C – cena oferty badanej,

100 – wskaźnik stały.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

 - Małgorzata Magierska (w zakresie przedmiotu zamówienia) tel. 34 359 78 35 wew. 104 oraz e-mail: srodowisko@powiatoleski.pl

 - Rafał Halski (w zakresie procedury) tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: fundusze@powiatoleski.pl

 

DOCXZałącznik nr 1 Formularz oferty.docx (161,41KB)
PDFZałącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf (169,56KB)
PDFZałącznik nr 3 Projekt umowy.pdf (169,12KB)