Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna

Strona archiwalna

 


 

 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

     Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm), ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na k.m. 1, o powierzchni 0,6097 ha.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Praszce obręb Zawisna, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki  31/2 na km. 1, o powierzchni 0,6097 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr KW OP1L/00050279/3. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość nie zmieniła swojego przeznaczenia i znajduje się w strefie przemysłowo-składowej. Podstawowe przeznaczenie to zabudowa produkcyjna, wielkoprzestrzenne obiekty usługowe, urządzenia obsługi technicznej i transportowej.

 2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnychw rozporządzaniu nią.

 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawieart.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 8.05.2014 r. złożyć wniosek o jej nabycie.

 4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi :

 5. w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 8.11.2007 r., 24.01.2008 r., 24.04.2008 r. i 7.08.2008 r.,

 6. w drugiej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 22.10.2009 r., 7.01.2010 r.i 29.07.2010 r.,

 7. w trzeciej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 15.12.2011 r., 22.03.2012 r., 21.06.2012 r., 23.08.2012 r, 20.12.2012 r., 16.05.2013 r. i25.07.2013 r.,

 8. w czwartej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 27.06.2014 r., 28.08.2014 r.,4.12.2014 r., 19.02.15 r.,22.05.2015 r. i 1.10.2015 r., które zakończyły się wynikami negatywnymi.

 9. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i GospodarkiMieniemStarostwa Powiatowegow  Oleśnie , przy ulicy  Powstańców  Śląskich  6,  w  pokoju  nr  3, w dniu 2.03.2016  r., o godz. 900

 10. Cena wywoławcza wynosić będzie115 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej  w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a minimalne postąpienie ustalone dla ceny netto 1 150,00 zł.

 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości20 000,00 zł, 

  płatne najpóźniej  do dnia  26.02.2016 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego nr 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

 12. Wadium wpłacone przez uczestnika , któryprzetargwygrał , zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników, podlega zwrotowi nawskazanyrachunekbankowybezoprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

 13. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymidokumentami o upoważnieniu do działaniaw jej imieniu.

 14. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacićna konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dniod daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

 15. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłoczniepoinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

   

       Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani    mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.