Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Strona archiwalna

 

                                         Opole, dnia 15.02.2016r.

OŚR.6341.7.2016.MK

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 ze zmianami)
 

podaję do publicznej wiadomości,


informację, że na wniosek Starosty Oleskiego, działającego poprzez pełnomocnika Panią Różę Koźlik – Burmistrza Dobrodzienia, w związku z realizacją przedsięwzięcia, polegającego na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce, wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

 • likwidację rowu drogowego prawostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O ulicy Dobrodzieńskiej w Główczycach na odcinku od km 1+302 do 1+348;
 • likwidację rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O ulicy Dobrodzieńskiej w Główczycach na odcinku od km 1+373,5 do 1+387,5;
 • likwidację rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O ulicy Dobrodzieńskiej w Główczycach na odcinku od km 1+403,5 do 1+715,5;
 • przebudowę rowu drogowego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O ulicy Dobrodzieńskiej w Główczycach na odcinku od km 1+715,5 do 1+739,5;
 • likwidację rowu drogowego prawostronnego w ciągu drogi gminnej ulicy Dolnej w Główczycach na odcinku od km 0+006 do 0+016,5;
 • wykonanie budowli wlotowej WL-1 do kanału deszczowego DN400 zlokalizowanej na rowie drogowym prawostronnym w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O ulicy Dobrodzieńskiej w Główczycach w km 1+348;
 • wykonanie budowli wylotowej W-3 kanału deszczowego DN400 zlokalizowanej na rowie drogowym prawostronnym w ciągu drogi gminnej ulicy Dolnej w Główczycach w km 0+016,5;
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru odcinka drogi powiatowej nr 1960 O ulicy Dobrodzieńskiej w Główczycach poprzez wylot W-1 DN500 do rowu przydrożnego prawostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O ulicy Dobrodzieńskiej w Główczycach w km 1+294;
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru odcinka drogi powiatowej nr 1960 O ulicy Dobrodzieńskiej w Główczycach poprzez wylot W-2 DN400 do rowu przydrożnego lewostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O ulicy Dobrodzieńskiej w Główczycach w km 1+318,5;
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru odcinka drogi powiatowej nr 1960 O ulicy Dobrodzieńskiej w Główczycach poprzez wylot W-3 DN400 do rowu przydrożnego prawostronnego w ciągu drogi gminnej ulicy Dolnej w Główczycach w km 0+016,5.

      Jednocześnie informuję, że:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 318), w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – środa 7:30-15:30, czwartek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00, zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia,
 • zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 • zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.