Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu, w dniu 17 marca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia

PDFOpinia bez ooś- K 11-04-16.(31775_38895).pdf

DOCPostanowienie - odstąpienie od przeprowadzenia ooś.doc
 


Olesno, dnia 17 marca 2016 r.

OŚR.604.7.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

            Starosta Oleski na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 2, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamia o wszczęciu w dniu 17 marca 2016 r. z urzędu, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Scalanie gruntów wsi Wygiełdów, gmina Praszka, powiat oleski, województwo opolskie”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania uwag i wniosków. Z dokumentacją przedmiotowej sprawy każdy może się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, parter pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu, w terminie od 18 marca 2016 r. do 08 kwietnia 2016 r. (tj. przez 21 dni).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Oleski.

Scalanie gruntów wsi Wygiełdów, gmina Praszka – zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 85 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie oddziaływać na środowisko (scalanie gruntów, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a).  Projekt scalenia obejmuje obszar obrębu ewidencyjnego Wygiełdów, z wyłączeniem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL „Lasy Państwowe”, o powierzchni 316,3420 ha a także fragment obrębu Jastrzygowice o powierzchni 5,7901 ha. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 322,1321 ha.

Dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.). Dla tego rodzaju przedsięwzięć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu – art. 73 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

            Z uwagi na liczbę stron biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ponad 20) obwieszczeniem tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam wszystkie strony biorące udział w niniejszym postępowaniu.  

Na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: „Scalanie gruntów wsi Wygiełdów, gmina Praszka, powiat oleski, województwo opolskie”, rozstrzygnięciu podlegać będzie jedynie kwestia wpływu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

            Postępowanie scaleniowe prowadzone będzie na etapie późniejszym przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, o którym strony zostaną odrębnie powiadomione.

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 2. Powiat Oleski
 3. a/a

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie
 2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszce
 3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
 4. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wygiełdów, gmina Praszka
 5. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jastrzygowice, gmina Gorzów Śląski
 6. BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie www.powiatoleski.pl
Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2016
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  21-03-2016 09:23
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  27-04-2016 11:57
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 4016
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl