Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonywanie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla miejscowości położonych na terenie gmin: Dobrodzień, Olesno, Zębowice.

Strona archiwalna

 

Uzupełnienie treści zapytania ofertowego

W zapytaniu ofertowym z dnia 17.06.2016 r. dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na wykonywanie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla miejscowości położonych na terenie gmin: Dobrodzień, Olesno, Zębowice, po punkcie 9 dodaje się punkt 10 o treści:

"Od Oferenta wymaga się posiadania wykształcenia kierunkowego oraz rocznego doświadczenia w zawodzie leśnika."

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla miejscowości położonych na terenie gmin: Dobrodzień, Olesno, Zębowice.

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840              REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Rachunek/ fakturę za wykonane prace będzie wystawiana kwartalnie lub miesięcznie.

Płatność za wykonane zamówienie nastąpi do 15 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału lub za każdy miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana do dnia 27.06.2016 roku do godz. 13:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: przetargi@powiatoleski.pl,
 2. faksem na nr: 34 359 78 45,
 3. poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„OFERTA – NADZÓR LASY 2016 – LUBLINIEC”

 1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazane Oferentom.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej - 100%

Punktacja za cenę:

Ocena punktowa = cena minimalna/cena badana * 100%, gdzie: 

Cena minmalna – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cena badana – cena oferty badanej,

100% – wskaźnik stały.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

 - Małgorzata Magierska (w zakresie przedmiotu zamówienia) tel. 34 359 78 35 wew. 104 oraz e-mail: srodowisko@powiatoleski.pl

 - Lidia Zientek (w zakresie procedury) tel. 34 359 78 35 wew. 318 oraz e-mail: przetargi@powiatoleski.pl

 1. Załączniki
 1. DOCXZałącznik nr 1 Formularz oferty.docx (161,35KB),
 2. PDFZał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf (153,62KB).