Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce

Strona archiwalna

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (225,12KB)
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce

Numer ogłoszenia: 96783 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 - remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7, 46 - 380 Dobrodzień Zadanie 2 - remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8, 46 - 320 Praszka..

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr). 2.Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu na konto zamawiającego: 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2.Kosztorys ofertowy, 3.Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca powierzy część zamówienia - Załącznik nr 2, 4.dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: 1.Zmiana stawki podatku VAT: 1)W trakcie trwania umowy zmieniła się stawka podatku VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 2.Zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy: 1)Wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku którego zawarto umowę, lub 2)Wykonanie umowy w pierwotnym okresie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, lub 3)Wynikające z wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, długotrwałe i katastrofalne warunki pogodowe. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej, IMGW. 3.Zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: 1)Poprzez konieczność dokonania istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej; zmiana wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, lub 2)Poprzez wprowadzenie nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej; ich wprowadzenie wymaga każdorazowego pisemnej zgody Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46 - 300 Olesno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie - sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 - 300 Olesno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na realizację projektu Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIKI:


DOCXZał nr 1 - Formularz oferty przetargowej.docx (62,73KB)
DOCXZał. nr 2 - Oświadczenie o podwykonawcach.docx (61,01KB)
PDFZał. nr 3.pdf (155,26KB)
PDFZał. nr 4.pdf (153,87KB)
PDFZał. nr 5.pdf (156,24KB)
DOCXZał. nr 6 - Wykaz robót budowlanych.docx (59,09KB)
DOCXZał. nr 7 - Wykaz osób.docx (60,05KB)
PDFPrzedmiar Praszka.pdf (142,94KB)
PDFSchemat pomieszczeń Dobrodzień.pdf (602,50KB)
PDFSchemat pomieszczeń Praszka - sala nr 17.pdf (407,77KB)
PDFzs dobrodzień-remont sal-przedmiar.pdf (272,71KB)