Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja

Strona archiwalna

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja
Numer ogłoszenia: 165205 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja na odcinku o łącznej długości 5 348 mb. Zakres prac obejmuje:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; Roboty nawierzchniowe; Chodniki; Odwodnienie; Roboty pozostałe; Wykonanie dokumentacji projektowej Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w orientacyjnym wykazie prac oraz Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr). 2.Wadium może być wniesione w: pieniądzu na konto zamawiającego: 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875, 11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców. Z załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki wykonawca spełnił
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uważa się za spełniony jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia, polegających na wykonaniu z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 20 000 m2
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców. Z załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki wykonawca spełnił
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców. Z załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki wykonawca spełnił
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców. Z załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki wykonawca spełnił

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 2.Szacunkowe zestawienie kosztów - Załącznik 1a do SIWZ, 3.Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca powierzy część zamówienia - Załącznik nr 2, 4.dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46 - 300 Olesno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2016 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie - sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 - 300 Olesno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

PDFSIWZ.pdf (352,41KB)
DOCXZał nr 1 - Formularz oferty przetargowej.docx (464,00KB)
PDFZał nr 7 Wzór umowy.pdf (139,95KB)
XLSXZał. nr 1a Szacunkowe zestawienie kosztów.xlsx (11,70KB)
DOCXZał. nr 2 - Oświadczenie o podwykonawcach.docx (457,90KB)
PDFZał. nr 3.pdf (173,13KB)
PDFZał. nr 4.pdf (171,74KB)
PDFZał. nr 5.pdf (173,37KB)
DOCXZał. nr 6 - Wykaz robót budowlanych.docx (461,53KB)
 

Dokumenty techniczne:

PDFMapa poglądowa DP 1738 O cz. 1.pdf (5,16MB)
PDFMapa poglądowa DP 1738 O cz. 2.pdf (1,44MB)
PDFMapa poglądowa DP 1738 O cz. 3.pdf (3,89MB)
PDFOrientacja.pdf (11,92MB)
PDFOrientacyjny wykaz prac.pdf (73,36KB)
PDFProgram Funkcjonalno_Użytkowy Grodziec - Knieja.pdf (181,20KB)