Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 300504
Data: 08/08/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Oleski, Krajowy numer identyfikacyjny 53246335000000, ul. ul. Pieloka  21, 46300   Olesno, woj. opolskie, tel. 343 597 833, faks 343 597 845. 
Adres strony internetowej (url): www.powiatoleski.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16/08/2016 godzina: 12:45
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18/08/2016 godzina: 9:45
 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 300504
Data: 08/08/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Oleski, Krajowy numer identyfikacyjny 53246335000000, ul. ul. Pieloka  21, 46300   Olesno, woj. opolskie, tel. 343 597 833, faks 343 597 845. 
Adres strony internetowej (url): www.powiatoleski.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony 
W ogłoszeniu powinno być: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
 
 

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski, krajowy numer identyfikacyjny 53246335000000, ul. ul. Pieloka  21, 46300   Olesno, woj. opolskie, państwo , tel. 343 597 833, e-mail , faks 343 597 845. 
adres strony internetowej http://powiatoleski.pl/9/strona-glowna.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
bip.powiatoleski.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
bip.powiatoleski.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z opisem: „Dostawa wyposażenia Praszka”, z dopiskiem: Nie otwierać przed 16.08.2016 r. godz. 13:00.

Pod adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnie - sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 - 300 Olesno

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
Numer referencyjny: RIZ.272.16.2016

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) 
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8, 46 - 320 Praszka w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 - Wyposażenie pracowni dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych; Zadanie 2 - Wyposażenie pracowni dla zawodu technik energetyki odnawialnej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacjach technicznych, stanowiących załączniki do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 42000000-6 Dodatkowe kody CPV: 43328000-8, 44500000-5, 09330000-3

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/09/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania w/w warunku. Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania w/w warunku. Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania w/w warunku.

Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2.Formularz rzeczowo – cenowy – Załącznik nr 2, 3.Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wyposażenie posiada stosowne certyfikaty CE - składane na wezwanie Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.8)Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Gwarancja

30

Termin dostawy

10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; b)działania siły wyższej; 2)polepszenia parametrów technicznych dostawy; 3)przedłużenia okresu gwarancji lub poprawienia jej warunków; 4)aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16/08/2016 godzina: 12:45, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 

Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Wyposażenie pracowni dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8, 46 – 320 Praszka w podziale na 2 zadania: Zadanie 1 – Wyposażenie pracowni dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji technicznej nr 1, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42000000-6, 44500000-5

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Gwarancja

30

Termin dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Gwarancja nie obejmuje elementów zaznaczonych w specyfikacjach technicznych. Gwarancja musi się mieścić w zakresie od 12 do 36 miesięcy, W przypadku nie podania okresu gwarancji lub podania wartości niższej oferta podlega odrzuceniu. W przypadku podania wartości wyższej zamawiający uznaje, że długość gwarancji wynosi maksymalny przewidywany SIWZ okres. Na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego należy przyjąć termin podpisania umowy na 23 sierpnia 2016 roku 

Część nr: 2    Nazwa: Wyposażenie pracowni dla zawodu technik energetyki odnawialnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8, 46 – 320 Praszka Zadanie 2 – Wyposażenie pracowni dla zawodu technik energetyki odnawialnej; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09330000-1, 43328000-8
 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Gwarancja

30

Termin dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Gwarancja nie obejmuje elementów zaznaczonych w specyfikacjach technicznych. Gwarancja musi się mieścić w zakresie od 24 do 60 miesięcy. W przypadku nie podania okresu gwarancji lub podania wartości niższej oferta podlega odrzuceniu. W przypadku podania wartości wyższej zamawiający uznaje, że długość gwarancji wynosi maksymalny przewidywany SIWZ okres. Na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego należy przyjąć termin podpisania umowy na 23 sierpnia 2016 roku 

Wyjaśnienia:

PDFWyjaśnienia 3.pdf (229,64KB)

PDFWyjaśnienia 2.pdf (247,12KB)

PDFWyjaśnienia.pdf (237,53KB)

Załączniki:

PDFSIWZ.pdf (294,11KB)
PDFSpecyfikacja techniczna nr 1.pdf (170,57KB)
PDFSpecyfikacja techniczna nr 2.pdf (973,79KB)
DOCXZał nr 1 - Formularz oferty przetargowej.docx (62,03KB)
DOCXZał. nr 2 - Formularz rzeczowo - cenowy Zadanie nr 1.docx (59,49KB)
DOCXZał. nr 2 - Formularz rzeczowo - cenowy Zadanie nr 2.docx (62,89KB)
PDFZał. nr 3.pdf (160,69KB)
PDFZał. nr 4.pdf (185,29KB)
DOCZał. nr 5 - Wzór umowy.doc (136,00KB)